شماره‌ 999‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئن‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 22‏‎ شنبه‌ 2‏‎

شگفتي‌ ، ‏‎ اولين‌‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شدند‏‎ حذف‌‏‎ وپلي‌اكريل‌‏‎ سپاهان‌‏‎


مرحله‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شد‏‎ دنبال‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ يك‌‏‎
اين‌‏‎ ناكاميهاي‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ گل‌ابومسلم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ مشهد ، ‏‎ در‏‎
شود‏‎ تكميل‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ را‏‎ هزينه‌‏‎ بيشترين‌‏‎ مشهدي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ابومسلم‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎
اماچون‌‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ صفرتراكتورسازي‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ جنوب‏‎ فولاد‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
هشتم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ بود ، ‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
.شد‏‎
وراهي‌‏‎ برد‏‎ را‏‎ مازندران‌‏‎ نساجي‌‏‎ بارديگر‏‎ سپاسد‏‎ استقلال‌‏‎ اهواز ، ‏‎ در‏‎
بوشهر‏‎ صفرشاهين‌‏‎ بر‏‎ پنج‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎ شيرازنيز‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎
قدرت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ برده‌‏‎ را‏‎ شاهين‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ بوشهر‏‎ برق‌در‏‎ داد ، ‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎
ملي‌پوشان‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎
اروميه‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ اروميه‌‏‎ سپاه‌‏‎ فجر‏‎ خود‏‎
.شد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ بود‏‎ برده‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎
به‌‏‎ استقلال‌را‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ مدانپور‏‎ ومحمدرضا‏‎ زد‏‎ الماسي‌‏‎ جعفر‏‎ را‏‎ فجر‏‎ گل‌‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎
و‏‎ يك‌رسيدند‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ شاهين‌اهواز‏‎ و‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎
.شد‏‎ اولي‌حذف‌‏‎ دسته‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ حذفي‌رقم‌‏‎ جام‌‏‎ شگفتي‌‏‎ اولين‌‏‎
يافته‌‏‎ خاتمه‌‏‎ شاهين‌‏‎ بسود‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎
.بود‏‎
جام‌حذفي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ حذف‌‏‎ تيم‌اصفهاني‌‏‎ ديگر‏‎ سپاهان‌‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
با‏‎ دسته‌دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ شهرداري‌‏‎.باشند‏‎ ناكامترين‌تيمها‏‎ اصفهانيها‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ بيژن‌ذوالفقارنسبسه‌‏‎ مربيگري‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ پيروز‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ سپاهان‌‏‎ رفت‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎