شماره‌ 1008‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئيه‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 2‏‎ سه‌شنبه‌ 12‏‎

استقلال‌ ، ‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎
زمين‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ وكسل‌كننده‌‏‎ سرد‏‎ ديداري‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎
ناهموار‏‎


دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
بطور‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ دنبال‌‏‎ بازي‌‏‎
.برسد‏‎ نظم‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ نامنظم‌‏‎
بالابرده‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ توقع‌‏‎ سطح‌‏‎ ملتهاي‌اروپا‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
حدودي‌سكوي‌‏‎ تا‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ باسپاهان‌‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ است‌‏‎
ديدارهاي‌‏‎ خلوت‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حال‌‏‎ بااين‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ پر‏‎ ا‏‎ ر‏‎ تماشاگران‌‏‎
.بود‏‎ بازيهايشان‌‏‎ رتاريخ‌‏‎ د‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
رابرآورده‌‏‎ انتظارات‌‏‎ نتوانستند‏‎ دوتيم‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ كيفي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎
آرماني‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ انسجام‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ تا‏‎ كه‌تيمها‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
.دارند‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ درازي‌‏‎ راه‌‏‎
ديدار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دلايلي‌‏‎ از‏‎ نيزيكي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ نامساعد‏‎ زمين‌‏‎ البته‌‏‎
اكثر‏‎ زمينهاي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كيفيت‌انداخت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نامساعد‏‎ نيز‏‎ فصل‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كشور‏‎ ورزشگاههاي‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ اول‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ اصفهانيها‏‎
اغراق‌‏‎ آنهابدون‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ ليگ‌دارد‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎ سه‌‏‎ اصفهان‌‏‎
زمين‌‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ شهرمتاسفانه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ تومان‌هزينه‌‏‎ ميليون‌‏‎ صدها‏‎
و‏‎ سخت‌‏‎ جدالي‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ كشاورز‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ استاندارد‏‎ چمن‌‏‎
.كنند‏‎ ندوخته‌‏‎ ا‏‎ امتياز‏‎ آخر‏‎ روزهاي‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ داشتند‏‎ نزديك‌‏‎
به‌‏‎ گام‌‏‎ پرويزكماسي‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ وتمرينات‌‏‎ جواني‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ كشاورز‏‎
.مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گام‌‏‎
صفر‏‎ سپاهان‌اصفهان‌‏‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
عسگري‌‏‎ حسين‌‏‎:داور‏‎.
نفر‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎:‎تماشاگر‏‎.
تركيبي‌مقابل‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ ليگ‌‏‎ دررقابتهاي‌‏‎ خود‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ بازي‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ كه‌مقابل‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سپاهان‌‏‎
تغذيه‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ ورمزيار‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ طولي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎
قلعه‌نويي‌ ، ‏‎ نيز‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ اختر‏‎ و‏‎ مرفاوي‌‏‎ خود‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎
داشتند‏‎ سعي‌‏‎ جنگندگي‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ با‏‎ پرورش‌خواه‌‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎
مرفاوي‌‏‎ و‏‎ اختر‏‎ سپاهان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎.كنند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ تا‏‎
به‌‏‎ ميهمان‌‏‎ دروازه‌‏‎ فتح‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سپرده‌‏‎ ميرزايي‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ فخر‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.بود‏‎ دوخته‌‏‎ چشم‌‏‎ معماريان‌‏‎ و‏‎ استپانيان‌‏‎ حركات‌‏‎
آن‌‏‎ كه‌حاصل‌‏‎ ديد‏‎ تدارك‌‏‎ استپانيان‌‏‎ باحركت‌‏‎ سپاهان‌‏‎ را‏‎ حمله‌‏‎ اولين‌‏‎
شد‏‎ دنبال‌‏‎ اراده‌استقلال‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 40‏‎ تا‏‎ ازآن‌‏‎ بعد‏‎ بود‏‎ كرنر‏‎ يك‌‏‎
حمله‌‏‎ چند‏‎ سپاهان‌‏‎ اول‌‏‎ پاياني‌نيمه‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ كه‌بي‌حاصل‌‏‎ هرچند‏‎
.نيافت‌‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ راهي‌‏‎ نيز‏‎ موقعيتها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ تدارك‌‏‎ را‏‎ خطرناك‌‏‎
خود‏‎ ترس‌اوليه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ تهاجمي‌ترآغاز‏‎ سپاهان‌‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ چندين‌باردروازه‌‏‎ موسوي‌‏‎ امين‌‏‎ باحضور‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ رها‏‎
.كرد‏‎ تهديد‏‎
گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ دهقان‌‏‎ توسط‏‎ (‎‏‏88‏‎)‎ و‏‎ (‎‏‏85‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏75‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.شد‏‎ اوت‌‏‎ راهي‌‏‎ بي‌دقتي‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
وبي‌هدف‌‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ دقيقه‌‏‎ زمين‌ناهموار 90‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
.نمي‌شد‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ زمين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎.‎دويدند‏‎ توپ‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎