شماره‌ 1011‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئيه‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 6‏‎ شنبه‌ 16‏‎

را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ امروز‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎
مي‌كند‏‎ آغاز‏‎


استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ بورداديد‏‎ فاروق‌‏‎ ابراهيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
اين‌‏‎ ديدار‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ تهران‌‏‎
.نشست‌‏‎ تماشا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌كند‏‎ شروع‌‏‎ تيم‌استقلال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ امروز‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
سابق‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ تاسال‌ 1987‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوسني‌‏‎ اهل‌‏‎ بورداديد‏‎
درفرانسه‌‏‎ نيز‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ بمدت‌‏‎ اين‌كشور‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ فرانسه‌‏‎ رمس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎