شماره‌ 1016‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئيه‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 13‏‎ شنبه‌ 23‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ o
يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ صنعت‌نفت‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ o
كشاورز‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏44‏‎)‎ عطارزاده‌‏‎ شهرام‌‏‎:‎گلها‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏61‏‎)‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ o
يك‌‏‎ ماشين‌سازي‌تبريز‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
ايوباصغرخاني‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و31‏‎ ‎‏‏20‏‎)‎ منصوريان‌‏‎ علي‌رضا‏‎:گلها‏‎.
ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏60‏‎)‎
انزلي‌صفر‏‎ ملوان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
(‎‏‏74‏‎) آجيلي‌‏‎ مصطفي‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ - يك‌‏‎ اهواز‏‎ سپاسد‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎) پاكدل‌‏‎ غلام‌‏‎ و‏‎ براي‌بهمن‌‏‎ (‎‎‏‏54‏‎) مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎:‎گلها‏‎.
استقلال‌‏‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎-‎ اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ o
(‎‏‏80‏‎) پاك‌نژاد‏‎ وحبيب‏‎ (‎‎‏‏77‏‎) موسوي‌‏‎ حسين‌‏‎ سيد‏‎:گلها‏‎.‎
يك‌‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ - خراسان‌ 5‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
داداش‌زاده‌ ، ‏‎ بهزاد‏‎ جوادي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ شموشك‌و‏‎ براي‌‏‎ طاهري‌‏‎ بيژن‌‏‎:‎گلها‏‎.‎
مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏(2گل‌‏‎ صائبي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ احمديان‌‏‎ حسين‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎