شماره‌ 1021‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئيه‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 20‏‎ شنبه‌ 30‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 4‏‎ سپاهان‌‏‎ o
علي‌اكبر‏‎ و‏‎ (‎‏‏25‏‎)‎ پورمند‏‎ علي‌رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎و40‏‎ ‎‏‏2‏‎) استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎:گلها‏‎
صنعت‌نفت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏7‏‎)‎ سراج‌‏‎ وبهنام‌‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏56‏‎)‎ دهقان‌‏‎

اهواز2‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎
و‏‎ ‎‏‏43‏‎)نژاد‏‎ نعمتي‌‏‎ سيروس‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎(‎و 22‏‎ ‎‏‏12‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گلها‏‎
اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏80‏‎

خراسان‌ 4‏‎ پيام‌مقاومت‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ كشاورز‏‎ o
بهزاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏48‏‎) شادلو‏‎ آرش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏8‏‎) علي‌جوادي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏5‏‎) احمديان‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎.‎
ساساني‌‏‎ ساحل‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏26‏‎) طهماسبي‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎)‎ داداش‌زاده‌‏‎
كشاورز‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏88‏‎)
يك‌‏‎ اكريل‌اصفهان‌‏‎ پلي‌‏‎ -‎ كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ o
و‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎(و 83‏‎ ‎‏‏24‏‎) عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎:گلها‏‎
اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏34‏‎)‎ اكبري‌‏‎ اصغر‏‎
پيروزي‌تهران‌ 3‏‎ - صفر‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ o
(‎‏‏74‏‎)شافعي‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ (‎‏‏71‏‎)‎ رضاترابيان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏46‏‎) دايي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گلها‏‎.

صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎-‎ صفر‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ o

صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ - يك‌‏‎ تبريز‏‎ سازي‌‏‎ ماشين‌‏‎ o
(‎‏‏50‏‎) جعفرپور‏‎ مهدي‌‏‎:‎گل‌‏‎

يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎- صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ o
(‎‏‏44‏‎) مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎:‎گل‌‏‎..است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎