شماره‌ 1027‏‎ ‎‏‏،‏‎ چهارم‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ جولاي‌ 1996‏‎ مرداد 1375 ، 27‏‎ شنبه‌ 6‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


صفر‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ - صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ o
تبريز 1‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎-‎ تبريز 3‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎) محمدوند‏‎ عارف‌‏‎ و‏‎(‎‎‏‏85 ، 12‏‎)‎ حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎:گلها‏‎
.ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏75‏‎)‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎ تراكتورسازي‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ ذوبآهن‌اصفهان‌‏‎ -‎يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎) علي‌شكرخدا‏‎ براي‌برق‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏61‏‎) رنجبران‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎.
.ذوبآهن‌‏‎
يك‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌بندر‏‎ -‎ آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
حسين‌‏‎ نفت‌ ، ‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏71‏‎)‎ حكيم‌عوده‌پور‏‎ و‏‎ (‎‏‏5‏‎) سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:‎گلها‏‎.‎
.ملوان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎)‎ داودي‌‏‎
اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎-‎ خراسان‌ 3‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
(‎‏‏70‏‎)معماريان‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و64‏‎ ‎‏‏77 ، 75‏‎) صاحبي‌‏‎ رضا‏‎:‎گلها‏‎.
.سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏90‏‎)‎ پاك‌نژاد‏‎ حبيب‏‎ و‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ o
يك‌‏‎ كشاورزتهران‌‏‎ -‎ نوشهر 3‏‎ شموشك‌‏‎ o
(‎‏‏60‏‎) پژمان‌جمشيدي‌‏‎ و‏‎ شموشك‌‏‎ براي‌‏‎ (و 43 ، 35‏‎ ‎‏‏70‏‎)‎ طاهري‌‏‎ بيژن‌‏‎:گلها‏‎.
.كشاورز‏‎ براي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎