شماره‌ 1031‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ جولاي‌ 1996 ، ‏‎ مرداد 1375 ، 31‏‎ چهارشنبه‌ 10‏‎

تازه‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
جام‌آزادگان‌‏‎


يك‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
.شد‏‎ برگزار‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ عقبافتاده‌‏‎ بازي‌‏‎
شموشك‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌‏‎ توانست‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎
توانست‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ دقيقه‌ 3عبدالصمد‏‎ در‏‎.‎سازد‏‎ مواجه‌‏‎
سه‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شموشك‌‏‎ تيمي‌‏‎ نظم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ شموشك‌‏‎ دروازه‌‏‎
محوطه‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ حضور‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجم‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ بعدعبدالصمد‏‎ دقيقه‌‏‎
.داد‏‎ عبور‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎
دقيقه‌ 16ادمونداختر‏‎ در‏‎ تا‏‎ تداوم‌داشت‌‏‎ همچنان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ حملات‌‏‎
تيم‌‏‎ دردقيقه‌ 25‏‎.‎نمايد‏‎ گل‌‏‎ سومين‌‏‎ راصاحب‏‎ استقلال‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎
گل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ قديرغفاري‌‏‎ توسط‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ بدنبال‌يك‌‏‎ ميزبان‌‏‎
وقت‌دوم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ همين‌نتيجه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎رسيد‏‎
اين‌‏‎ كامل‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ پرداخت‌‏‎ بازي‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ استقلال‌‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏13‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ ديدار‏‎
و‏‎ برد‏‎ سه‌‏‎ صاحب‏‎ بازي‌‏‎ ازمجموع‌ 6‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎شد‏‎ ثبت‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌عنوان‌صدرنشين‌‏‎ بيشتر‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎ و‏‎ با 12امتياز‏‎ و‏‎ شد‏‎ تساوي‌‏‎ سه‌‏‎
و‏‎ بيشتر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ نخست‌‏‎ آزادگان‌درمكان‌‏‎ جام‌‏‎ تازه‌‏‎
جاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ گل‌كمتر‏‎ تفاضل‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ همين‌تعداد‏‎
با 11‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ مقاومت‌ ، ‏‎ پيام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎.گرفت‌‏‎
تيم‌‏‎ بعدي‌‏‎ بازي‌‏‎.دارند‏‎ قرار‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ جدول‌‏‎ بعدي‌‏‎ مكانهاي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ پاس‌‏‎ برابر‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎

:عكس‌‏‎ زيرنويس‌‏‎
قرار‏‎ جام‌آزادگان‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ شموشك‌‏‎ سه‌گل‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سه‌گل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎.‎گيرد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎