چهارم‌ ، شماره‌ 1033‏‎ آگوست‌ 1996 ، سال‌‏‎ مرداد 1375 ، 4‏‎ يكشنبه‌ 14‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


صفر‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ o
(‎‏‏63‏‎) دايي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گل‌‏‎
تهران‌2‏‎ پاس‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
و‏‎ (‎‎‏‏37‏‎)غني‌زاده‌‏‎ رسول‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏18و 57‏‎) اختر‏‎ ادموند‏‎:‎گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎)‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎
بهمن‌كرج‌صفر‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
(‎‏‏64‏‎) زارعي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گل‌‏‎.
يك‌‏‎ شموشك‌نوشهر‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎ o
براي‌سپاهان‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏31‏‎) استپانيان‌‏‎ ‎‏‏، لئون‌‏‎(‎‎‏‏19و 44‏‎)‎ دهقاني‌‏‎ داود‏‎:‎گلها‏‎.
شموشك‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏48‏‎)‎ غفاري‌‏‎ قدير‏‎
صفر‏‎ اكريل‌اصفهان‌‏‎ پلي‌‏‎ - اهواز 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
(‎‏‏40‏‎) حرداني‌‏‎ وعادل‌‏‎ (‎‏‏15‏‎) نادريان‌‏‎ حميد‏‎:گلها‏‎.‎
يك‌‏‎ خراسان‌‏‎ پيام‌مقاومت‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏74‏‎) داودي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ پيام‌‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏21‏‎) داداش‌زاده‌‏‎ بهزاد‏‎:‎گل‌‏‎.
ملوان‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
تبريز 2‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ -‎ آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
آتيلا‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏16‏‎)‎ تقوي‌‏‎ ‎‏‏، مجتبي‌‏‎(‎‏‏8‏‎) خوانساري‌‏‎ احمد‏‎:گلها‏‎.
سازي‌‏‎ ماشين‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏48‏‎)‎ اصغرخاني‌‏‎ ايوب‏‎ و‏‎ (‎‏‏42‏‎)‎ حجازي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎