چهارم‌ ، شماره‌ 1038‏‎ آگوست‌ 1996 ، سال‌‏‎ مرداد 1375 ، 10‏‎ شنبه‌ 20‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ o
شيرازصفر‏‎ برق‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ o
براي‌پاس‌‏‎ (‎‎‏‏70‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گل‌‏‎
اهواز 2‏‎ استقلال‌سپاسد‏‎ -‎ تهران‌ 4‏‎ استقلال‌‏‎ o
مرفاوي‌‏‎ عبدالصمد‏‎ (‎‎‏‏43‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ (‎‎‏‏28‏‎)‎ پرورش‌خواه‌‏‎ بهروز‏‎:گلها‏‎
حميد‏‎ (‎‎‏‏14‏‎) حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎) قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ (‎‏‏74‏‎)‎
(‎‏‏53‏‎) نادريان‌فر‏‎
يك‌‏‎ تراكتورسازي‌تبريز‏‎ -‎ كرج‌ 4‏‎ بهمن‌‏‎ o
(‎‏‏57‏‎) شاه‌محمدي‌‏‎ جمشيد‏‎ (‎‎‏‏19‏‎) فرهادمجيدي‌‏‎ (‎‏‏14‏‎) عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎:‎گلها‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏58‏‎)‎ رستمي‌‏‎ داود‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏64‏‎)‎ محمدخاني‌‏‎ نادر‏‎
يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ صنعت‌نفت‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 3‏‎ ذوبآهن‌‏‎ o
(‎‏‏88‏‎) سيدكمال‌حسيني‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏74‏‎) آرادنگويان‌‏‎ (‎‏‏44‏‎) منصف‌‏‎ مجيد‏‎:‎گلها‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏57‏‎)‎ جمي‌‏‎ ذوبآهن‌ ، فريدون‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ ملوان‌بندرانزلي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎) رمضان‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ ملوان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏56‏‎) فيضي‌مقدم‌‏‎ رحمت‌الله‌‏‎:گلها‏‎
شموشك‌‏‎
خراسان‌2‏‎ پيام‌مقاومت‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تبريز‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ o
آتيلا‏‎ پيام‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏79‏‎) شادفر‏‎ پنالتي‌ ، آرش‌‏‎ (‎‏‏46‏‎)‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎:‎گلها‏‎
ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏18‏‎)‎ حجازي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎