چهارم‌ ، شماره‌ 1044‏‎ آگوست‌ 1996 ، سال‌‏‎ مرداد 1375 ، 17‏‎ شنبه‌ 27‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دهم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎


يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
براي‌‏‎(‎‎‏‏73‏‎) موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ براي‌تراكتورسازي‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏58‏‎)‎ باهنر‏‎ يونس‌‏‎:‎گلها‏‎
.پاس‌‏‎
كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ -‎ صفر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏87‏‎)‎ حسين‌معمار‏‎ (‎‏‏80‏‎) عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎:گلها‏‎.
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎- صفر‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
يك‌‏‎ كشاورزتهران‌‏‎ -‎ بندرانزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎ o
كوروش‌‏‎ ملوان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏82‏‎)‎ مقدم‌‏‎ رحمت‌فيضي‌‏‎ (‎‏‏67‏‎)‎ داودي‌‏‎ حسين‌‏‎:‎گلها‏‎.
كشاورز‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎) بختياري‌زاده‌‏‎
صفر‏‎ سپاسداهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
.برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏7‏‎)‎ آجيلي‌‏‎ مصطفي‌‏‎:گل‌‏‎.‎
صفر‏‎ استقلال‌تهران‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 2‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ o
پلي‌اكريل‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏80‏‎)‎ وحيدمظاهري‌‏‎ (‎‏‏38‏‎) مومني‌‏‎ محمد‏‎:گلها‏‎.
و‏‎ (‎‎‏‏55‏‎) عقابي‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎.‎صفر‏‎ ماشين‌سازي‌تبريز‏‎ -‎ نوشهر2‏‎ شموشك‌‏‎ o
.شموشك‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏60‏‎)‎ بيژن‌طاهري‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎