چهارم‌ ، شماره‌ 1049‏‎ آگوست‌ 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 22‏‎ پنجشنبه‌ 1‏‎

كرد‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ دوندگي‌استقلال‌‏‎ با‏‎ كشاورز‏‎


يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ كشاورز‏‎
براي‌‏‎(‎‎‏‏85‏‎) جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏66‏‎)‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎:‎گلها‏‎
.كشاورز‏‎
پلي‌اكريل‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ تهران‌پس‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
روز‏‎ شد ، ‏‎ اخطاره‌‏‎ دو‏‎ پاشازاده‌‏‎ جانشين‌‏‎ يزدي‌‏‎ داريوش‌‏‎ كه‌‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كشاورز‏‎ برابر‏‎ گذشته‌‏‎
اين‌‏‎ داشت‌به‌‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ تاكتيكي‌نسبت‌‏‎ تغييرات‌‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ فاصله‌‏‎ با‏‎ مياني‌‏‎ سه‌مدافع‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ترتيب‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كناري‌‏‎ دوپيستون‌‏‎ ورمزيار‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎
همين‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ طولي‌‏‎ حركات‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ فضاي‌‏‎ مدافعان‌ ، ‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎
و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ كشاورز‏‎ از‏‎ برتر‏‎ هجومي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بگذارد‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ خود ، ‏‎ كناري‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حركات‌‏‎ روي‌‏‎ بارها‏‎
.ساخت‌‏‎ مواجه‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ كشاورز‏‎ دروازه‌‏‎ اختر‏‎ ضربات‌‏‎ چندبار‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ دقيقه‌ 66‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ استقلال‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ برتري‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
كشاورز‏‎ دروازه‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ اختر‏‎ و‏‎ اكبريان‌‏‎ ضربات‌‏‎ پياپي‌‏‎ دوبار‏‎ اينكه‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ نشست‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ ضربه‌‏‎ كرد ، ‏‎ برخورد‏‎
.افتاد‏‎ پيش‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
روي‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ در‏‎ و‏‎ افزود‏‎ خود‏‎ شدت‌حملات‌‏‎ بر‏‎ كشاورز‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
به‌‏‎ اولين‌بار‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ اصل‌‏‎ غفوري‌‏‎ مسعود‏‎ مسلم‌‏‎ اشتباه‌‏‎
دروازه‌‏‎ كشاورز‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ نفس‌‏‎ تازه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ بود ، ‏‎ آمده‌‏‎ ميدان‌‏‎
.باشد‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ هردو‏‎ سهم‌‏‎ تا‏‎ گشود‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎