چهارم‌ ، شماره‌ 1062‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 7‏‎ شنبه‌ 17‏‎
دژپاد‏‎
نگهداري‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎

كامل‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موفقيت‌‏‎ حلقه‌‏‎
شد‏‎


داد‏‎ نتيجه‌‏‎ آزادي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ تركيبي‌‏‎ رنگهاي‌‏‎
صفر‏‎ (‎ازبكستان‌‏‎)‎ نوبهار‏‎ - ‎‏‏3‏‎(‎ايران‌‏‎) استقلال‌‏‎
و‏‎ (‎‎‏‏28‏‎) مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎نقطه‌پنالتي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ‎‏‏19‏‎)‎ ورمزيار‏‎ صادق‌‏‎:‎گلها‏‎
(‎‏‏85‏‎) منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎
(عراق‌‏‎)‎معفي‌‏‎ فلاح‌‏‎:‎داور‏‎.‎
و‏‎ محمدنوري‌‏‎:‎اخطار‏‎.(عراق‌‏‎)‎ مهنام‌‏‎ سمير‏‎ و‏‎ الحسين‌‏‎ عبدالله‌‏‎:كمكها‏‎.‎
.نوبهار‏‎ از‏‎ شريف‌‏‎ و‏‎ يراليف‌‏‎ مدوف‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، مگ‌‏‎ از‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
.نوبهار‏‎ از‏‎ يف‌‏‎.‎.اسدا‏‎ و‏‎ توروسنوف‌‏‎:اخراج‌‏‎.‎
.نفر‏‎ هزار‏‎ صد‏‎:‎تماشاگر‏‎.
در‏‎ ديروز‏‎ فوتبال‌‏‎ وصف‌ناپذيرتماشاگران‌‏‎ شوق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ - ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
و‏‎ آمد‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ به‌ياري‌‏‎ هفته‌پيش‌‏‎ مانند‏‎ آزادي‌‏‎
.كرد‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ تكاملي‌خود‏‎ پروسه‌‏‎ ديگر‏‎ ميدان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ سربلند‏‎ فوتبال‌‏‎
استقلال‌‏‎ تركيبي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خاصي‌‏‎ شعف‌‏‎ سكوها‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ تركيبي‌‏‎ رنگهاي‌‏‎
نتيجه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎.‎درآورد‏‎ به‌زانو‏‎ را‏‎ ازبكي‌‏‎ قلدر‏‎ حريف‌‏‎ ميدان‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
باور‏‎ بايد‏‎ حالا‏‎.نمي‌گنجيد‏‎ هيچكس‌‏‎ باور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ساخته‌‏‎ موفقيتي‌‏‎ تلخ‌ ، ‏‎
غيرقابل‌انكار‏‎ آن‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نقش‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎
جو‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ باشگاهي‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ تماشاگر‏‎ صدهزار‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎.است‌‏‎
سالم‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ بعنوان‌‏‎ آنرا‏‎ و‏‎ نشست‌‏‎ به‌قضاوت‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
استقلال‌ ، ‏‎ خواسته‌‏‎داد‏‎ هموار‏‎ مسير‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ جامعه‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎
حركتي‌‏‎ نشست‌ ، ‏‎ به‌بار‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ تماشاگران‌‏‎ الطاف‌‏‎
در‏‎ را‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎ بسياري‌‏‎ تاثير‏‎ مي‌تواند‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
جوانان‌‏‎ -‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎.كند‏‎ حفظ‏‎ بيشتر‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ كسب‏‎ راه‌‏‎
كه‌مسئولين‌‏‎ است‌‏‎ تلاشي‌‏‎ مرهون‌‏‎ هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ -نوجوانان‌‏‎ -
حضور‏‎ داور ، ‏‎ ناظر ، ‏‎ انتخاب‏‎.آغازكرده‌اند‏‎ باشگاهها‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎
به‌‏‎ اعتقاد‏‎ اگرولاپان‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ نتيجه‌اش‌‏‎ تمام‌اجلاسها‏‎ در‏‎
ما‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ آنرا‏‎ بارقه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ دارد ، بي‌دليل‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
زمين‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ شاهد‏‎ زنده‌‏‎ به‌طور‏‎
و‏‎ ورزشي‌‏‎ سازمان‌‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ تماشاگر ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌آيد‏‎ به‌دست‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.دارند‏‎ نقش‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدف‌‏‎ براساس‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ يورش‌هاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ آغاز‏‎ خوب‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎
خوب‏‎ هم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ صحيح‌‏‎ و‏‎ استقلال‌سنجيده‌‏‎ تركيب‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎
با‏‎ يابداستقلال‌‏‎ دست‌‏‎ موردنياز‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ انجام‌شده‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ راست‌حركت‌هاي‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌زرين‌چه‌‏‎ به‌خدمت‌‏‎
دست‌‏‎ اولين‌گل‌‏‎ تابه‌‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ همين‌‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ورمزيار‏‎
حريف‌ ، ‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ حركات‌‏‎ با‏‎ ورمزيار‏‎.‎يابد‏‎
كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ آنرا‏‎ خود‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎
تبديل‌‏‎ منصوريان‌‏‎ را‏‎ ورمزيار‏‎ برگشتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ تا‏‎ ساخت‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ پرورشخواه‌‏‎
يادآور‏‎ او‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ صمدمرفاوي‌‏‎.‎كند‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎ مانند‏‎ بود ، ‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ اوج‌‏‎ روزهاي‌‏‎
اين‌‏‎ برتر‏‎ مرد‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ كامل‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ دويد‏‎ خوب‏‎ او‏‎ زد ، ‏‎ پكن‌‏‎ ‎‏‏1990‏‎
منصوريان‌‏‎.‎بودند‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ورمزيار‏‎ صادق‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ از‏‎ جدا‏‎ ميدان‌‏‎
نيز‏‎ بازيكنان‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ پرورشخواه‌ ، ‏‎ قلعه‌نويي‌ ، ‏‎ و‏‎
فكر‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ استراتژي‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎شدند‏‎ شناخته‌‏‎ بهترين‌ها‏‎ جزو‏‎
عصبي‌‏‎ چنان‌‏‎ بازي‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ و‏‎ نبود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ حريف‌‏‎.‎رسيد‏‎ مي‌كرد‏‎
كه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎.‎كند‏‎ اخراج‌‏‎ را‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ شد‏‎ مجبور‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
حالا‏‎ و‏‎ شود‏‎ استقلال‌‏‎ جلودار‏‎ نبود‏‎ قادر‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
دشوار‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ كاري‌‏‎ تيمي‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
هميشه‌‏‎ اگر‏‎ استقلال‌‏‎.‎كنند‏‎ رعايت‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ نظم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ به‌شرطي‌كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ باشد‏‎ ديروز‏‎ مانند‏‎
استقلال‌‏‎.‎بود‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مافوق‌‏‎ چيزي‌‏‎ اليماي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
به‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تكميل‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ موفقيت‌‏‎ حلقه‌‏‎ ديروز‏‎
.شود‏‎ منتهي‌‏‎ ديگر‏‎ قهرماني‌هاي‌‏‎

او‏‎ بود ، ‏‎ ميدان‌سخت‌نوبهار‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ ورمزيار‏‎ صادق‌‏‎:‎عكس‌‏‎ زيرنويس‌‏‎
بازي‌‏‎ زمان‌‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ خود ، ‏‎ تكنيك‌هاي‌فردي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بر‏‎ ديروزعلاوه‌‏‎
فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تنظيم‌‏‎ تيمي‌‏‎ كار‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ حركت‌هاي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ او‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎.‎دهد‏‎ قرار‏‎
و‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ برتر‏‎ بازيكن‌‏‎ ديگر‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ توسط‏‎ بازگشت‌‏‎
.باشد‏‎ ديروز‏‎ چون‌‏‎ بايد‏‎ هميشه‌‏‎ صادق‌‏‎.‎شد‏‎ تبديل‌‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎