چهارم‌ ، شماره‌ 1068‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 14‏‎ شنبه‌ 24‏‎
حافظ‏‎ كاشي‌‏‎
وهنرايراني‌‏‎ جهاني‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎

و‏‎ زيبا‏‎ بازيهاي‌‏‎ هفته‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
اصفهان‌‏‎ و‏‎ درتهران‌‏‎ پرگل‌‏‎


مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ نوار‏‎ روي‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎

چه‌اندازه‌‏‎ تا‏‎ فوتبال‌‏‎ داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ كه‌گذشت‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
اين‌‏‎ بارز‏‎ مصداق‌‏‎است‌‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ بزرگتر‏‎ ميدانهاي‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎
برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ گلهاي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بدليل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ نظريه‌‏‎
و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ مجبور‏‎ قزاقستان‌‏‎ اليماي‌‏‎ با‏‎
جوان‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎.‎كند‏‎ دنبال‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ داخلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ روش‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎
فرصت‌‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ (ترابيان‌‏‎ و‏‎ بزيك‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎) حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ خود‏‎ اول‌‏‎
خود‏‎ معمولي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ دفاعي‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎
سعداوي‌ ، ‏‎ و‏‎ محرمي‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ ميناوند ، ‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎.‎بپردازد‏‎
خطدفاعي‌‏‎ تركيب‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎.مي‌آفرينند‏‎ را‏‎ صحنه‌ها‏‎ زيباترين‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ دروازه‌بان‌باتجربه‌‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ خط‏‎ پشت‌اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ كامل‌‏‎ نيز‏‎
و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ گل‌زيباي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎است‌‏‎ عابدزاده‌ايستاده‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ حساس‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ مجتبي‌محرمي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ميدان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ ميناوند‏‎ مهرداد‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ موقعيت‌ها‏‎ بهترين‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ با‏‎ او‏‎ كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎
اين‌‏‎ چهره‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ در‏‎ ميناوند‏‎ حضور‏‎.آورد‏‎ به‌وجود‏‎ تيمش‌‏‎ جسور‏‎ مهاجمان‌‏‎
امتياز‏‎ (‎‎‏‏19‏‎) صاحب‏‎ بازي‌‏‎ هشت‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎
.دارد‏‎ كمتر‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ تيمها‏‎ بقيه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎

در‏‎ نيز‏‎ تيم‌اصفهان‌‏‎ ديگر‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ بردروز‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎
امتيازي‌‏‎ سه‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎ اصل‌‏‎ حمدي‌‏‎ شد ، اميد‏‎ آبادان‌‏‎ مغلوبنفت‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎
تسليم‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ نفت‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ مردان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎.بود‏‎ نفت‌‏‎
قرار‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ مدعيان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎.‎نداشت‌‏‎
.داد‏‎

شمال‌‏‎ اصيل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تيره‌روزيهاي‌‏‎ انزلي‌‏‎ شكست‌در‏‎ سايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎
جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ برد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎
هراسي‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏15‏‎)‎ به‌‏‎ خود‏‎ تبريزي‌‏‎ تيم‌‏‎ بچسبند ، ‏‎ كشاورز‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ جدول‌‏‎ پائين‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ سنگيني‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎

كرج‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ بهمن‌ ، ‏‎
بر‏‎ سه‌‏‎ پرنوسان‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ توانست‌‏‎ حملات‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ مربي‌‏‎ درايت‌‏‎ روي‌‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ كشاورز‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ غلبه‌‏‎ كشاورز‏‎ بر‏‎ دو‏‎
باقي‌‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ آسوده‌خاطر‏‎ بهمن‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ ‎‏‏90‏‎
از‏‎ آذري‌‏‎ علي‌‏‎ اما‏‎ زد ، ‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ حساس‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ مديرروستا‏‎ علي‌اصغر‏‎بماند‏‎
يك‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مطهري‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كشاورز‏‎
يك‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كم‌كم‌‏‎ او‏‎ كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ كشاورز‏‎ براي‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ هافبك‌‏‎
بزرگ‌‏‎ بازيگردان‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ مطهري‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ خوش‌فكر‏‎ بازيساز‏‎ هافبك‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خود‏‎ جواني‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داراست‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ شدن‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ خوش‌فكر‏‎ وسط‏‎ هافبك‌‏‎

پذيرفت‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ اولين‌‏‎ نوشهر‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ پربرخوردتوانست‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ بازي‌‏‎ طي‌يك‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شموشك‌‏‎ نوشهر‏‎ در‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ برد‏‎ هجوم‌‏‎ دوم‌هرچه‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ كند ، ‏‎ رامغلوب‏‎ پاس‌‏‎ گل‌‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ سخت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ شموشك‌‏‎.نتيجه‌نگرفت‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ شموشك‌‏‎ محكم‌‏‎
و‏‎ بكشد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ نفس‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ برد‏‎ خود‏‎ صحيح‌‏‎ شيوه‌‏‎ اتخاذ‏‎
اين‌‏‎.‎زد‏‎ گل‌‏‎ تقوي‌‏‎ رضا‏‎ شموشك‌‏‎ براي‌‏‎.‎بيانديشد‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اميدوار‏‎
.بود‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ اولين‌‏‎

مقاومت‌كرد‏‎ همچنان‌‏‎ شهيد‏‎ پيام‌‏‎
را‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ پرنفس‌‏‎ تيم‌‏‎ نتوانست‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
و‏‎ جواني‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ پيام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎دهد‏‎ شكست‌‏‎
دو‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎.‎اداره‌كردند‏‎ را‏‎ پرتلاطم‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ لازم‌90‏‎ انگيزه‌‏‎
مهار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ زيبا‏‎ عكس‌العملي‌‏‎ با‏‎ نكيسا‏‎ كه‌نيما‏‎ داشت‌‏‎ گل‌‏‎ عالي‌‏‎ فرصت‌‏‎
بارها‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ فعلي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ آماده‌ترين‌‏‎ نكيسا‏‎.‎كرد‏‎
عادل‌‏‎ ضربه‌‏‎ مغلوب‏‎ يكبار‏‎ تنها‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ ناكام‌‏‎ را‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
.داد‏‎ پاسخ‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ جوادي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حرداني‌‏‎

متوقف‌شد‏‎ برق‌‏‎ قدرت‌‏‎ سد‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌برق‌‏‎ خود‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ تركيب‏‎ مي‌رفت‌با‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ تغييردر‏‎ بدليل‌‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شيراز‏‎
اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ سازد ، ‏‎ رابرآورده‌‏‎ خود‏‎ تماشاگران‌‏‎ نتوانست‌خواسته‌هاي‌‏‎ خود‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ فردي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ تيمي‌‏‎ انسجام‌‏‎ برق‌با‏‎
از‏‎ زيبا‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎.‎برد‏‎ پيش‌‏‎ شكست‌‏‎ مرز‏‎ تا‏‎ بارها‏‎
دقايق‌‏‎ در‏‎ دوبار‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ رنجبران‌‏‎ امامحسن‌‏‎ زد ، ‏‎ منصوريان‌‏‎
اما‏‎ كرد ، ‏‎ مقاومت‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ تا‏‎ برق‌‏‎.‎فروريخت‌‏‎ را‏‎ غلامپور‏‎ دروازه‌‏‎ (‎‎‏‏6855‏‎)‎
به‌ثمر‏‎ را‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ استقلال‌‏‎ شديد‏‎ حملات‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ ششم‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.رساند‏‎

:عكس‌‏‎ زيرنويس‌‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ خود‏‎ زيباي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎
تكنيكي‌‏‎ مرد‏‎ يزداني‌‏‎ داريوش‌‏‎.كرد‏‎ برابر‏‎ شيرازي‌‏‎ جوان‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ سخت‌‏‎ بازي‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آفريد‏‎ زيبايي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ منصوريان‌‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ بارها‏‎ برق‌‏‎
.زد‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ زيبا‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ رنجبران‌‏‎ محسن‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎