چهارم‌ ، شماره‌ 1069‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 15‏‎ يكشنبه‌ 25‏‎

درگذشت‌‏‎ قديمي‌‏‎ پيكره‌ساز‏‎ شهوق‌‏‎ چنگيز‏‎ دكتر‏‎


صبح‌‏‎ سفالگر‏‎ و‏‎ مجسمه‌ساز‏‎ نقاش‌ ، ‏‎ شهوق‌‏‎ چنگيز‏‎ دكتر‏‎:ادبوهنر‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.درگذشت‌‏‎ قلبي‌‏‎ حمله‌‏‎ براثر‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
هنرهاي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ از‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ و‏‎ قفقاز‏‎ متولد 1312باكو‏‎ شهوق‌‏‎ چنگيز‏‎
خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ متعددي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آثارش‌‏‎ وي‌‏‎.بود‏‎ تهران‌‏‎ زيباي‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ جوايزي‌‏‎ برنده‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ شركت‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎
مقابل‌‏‎ از‏‎ روزدوشنبه‌‏‎ ساعت‌ 10‏‎ اين‌هنرمند‏‎ پيكر‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎
مراسم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ بهشت‌زهرا‏‎ قطعه‌هنرمندان‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ مهر‏‎ بيمارستان‌‏‎
مسجدالرضا‏‎ در‏‎ تا 30/17‏‎ ساعت‌ 16‏‎ از‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ ترحيم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برپا‏‎ نيلوفر‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎