چهارم‌ ، شماره‌ 1073‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 19‏‎ پنجشنبه‌ 29‏‎

تبريز‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ شكستي‌‏‎

يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ - تراكتورسازي‌ 2‏‎
اول‌باشگاههاي‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ادامه‌مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ آزادگان‌روز‏‎ جام‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
جام‌‏‎ صدرنشينان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ گامي‌‏‎ تا‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎
.گيرد‏‎ فاصله‌‏‎
داوري‌محمود‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ بيش‌از 25‏‎ حضور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
را‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ پنجم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ حلالي‌‏‎ شداسماعيل‌‏‎ برگزار‏‎ كعبي‌‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎كشاند‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ پنج‌‏‎.‎زد‏‎
پيروزي‌تراكتورسازي‌را‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ در‏‎ حسيندخت‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ كار‏‎ پايان‌‏‎
.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎
نهم‌صعودكرد‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‏‏17‏‎)‎پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
.قرارگرفت‌‏‎ پنجم‌‏‎ دررده‌‏‎ امتياز‏‎(‎‎‏‏18‏‎) با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎
وبازيهاي‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ دادكه‌‏‎ نشان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
دچار‏‎ بايد‏‎ و‏‎ زيادي‌دارد‏‎ مشكلات‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌باشگاههاي‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎
دارد‏‎ اساسي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎شود‏‎ تغييرات‌زيادي‌‏‎
هرچه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎.‎ذخيره‌ها‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ بعد‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ البته‌‏‎
.شود‏‎ دگرگون‌‏‎ سريعتر‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎