چهارم‌ ، شماره‌ 1080‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ مهر 1375 ، 28‏‎ شنبه‌ 7‏‎

جام‌‏‎ آزادگان‌و‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
حذفي‌‏‎


:آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
يك‌‏‎ نفت‌آبادان‌‏‎ صنعت‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏62‏‎)عوده‌پور‏‎ حكيم‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎(و 43‏‎ ‎‏‏3‏‎) مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎:‎گلها‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ شيراز 2‏‎ برق‌‏‎ o
(‎‏‏46‏‎) رنجبران‌‏‎ ومحسن‌‏‎ (‎‏‏38‏‎) شفيعي‌‏‎ بهرام‌‏‎:گلها‏‎

كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎- صفر‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o:‎حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
(‎‏‏85‏‎) عزيزي‌‏‎ وخداداد‏‎ (‎‏‏30‏‎)‎ شاه‌محمدي‌‏‎ جمشيد‏‎:گلها‏‎.‎
كرد‏‎ صعود‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 5‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎

يك‌‏‎ شاهين‌اهواز‏‎ -‎ بندرانزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎ o
(‎‏‏61‏‎)آهك‌پور‏‎ فرزاد‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ براي‌‏‎(‎و 90‏‎ ‎‏‏8‏‎)‎ رسول‌زاده‌‏‎ اصغر‏‎:گلها‏‎
اهواز‏‎ شاهين‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ بر 3‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ شاهين‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎