چهارم‌ ، شماره‌ 1092‏‎ اكتبر 1996 ، سال‌‏‎ مهر 1375 ، 12‏‎ شنبه‌ 21‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


تهران‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ o
بهمن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏69‏‎)‎ مهدوي‌‏‎ ومحمدرضا‏‎ (‎‏‏34‏‎)‎ محمدي‌‏‎ شاه‌‏‎ جمشيد‏‎:گلها‏‎
.براي‌ملوان‌‏‎ (‎‎‏‏79‏‎) مقدم‌‏‎ فيضي‌‏‎ رحمت‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ - اهواز 2‏‎ سپاسد‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌استقلال‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏40‏‎) نادريان‌فر‏‎ وحميد‏‎ (‎‎‏‏35‏‎)‎ عرب‏‎ هواشم‌‏‎ فرهاد‏‎:گلها‏‎.
.براي‌كشاورز‏‎ (‎‎‏‏62‏‎) كرماني‌‏‎ مرتضي‌‏‎
يك‌‏‎ استقلال‌تهران‌‏‎ -‎ مشهد 2‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
مهدي‌‏‎ پيام‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏77‏‎) علي‌چيني‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏4‏‎) احمديان‌‏‎ حسين‌‏‎:گلها‏‎.
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏88‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎
يك‌‏‎ شموشك‌نوشهر‏‎ -‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏67‏‎) تقوي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ براي‌پلي‌اكريل‌‏‎ (‎‏‏56‏‎) تجسسي‌‏‎ فرهاد‏‎:‎گلها‏‎
.شموشك‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎