چهارم‌ ، شماره‌ 1098‏‎ اكتبر 1996 ، سال‌‏‎ مهر 1375 ، 19‏‎ شنبه‌ 28‏‎
ايران‌‏‎ فولادي‌‏‎ قطعات‌‏‎ گروه‌‏‎
تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ از25‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎
صنعتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ طراحي‌ ، ‏‎

پيروز‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تقابل‌‏‎ و‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
شد‏‎


استقلال‌‏‎ و‏‎ تيم‌پيروزي‌‏‎ دو‏‎ قالب‏‎ در‏‎ خود‏‎ اندازه‌هاي‌اخلاقي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
نكات‌‏‎ سوري‌‏‎ بسيارخوبداور‏‎ قضاوت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ فني‌‏‎ دربعد‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎
جنگ‌قدرت‌‏‎ اين‌بار‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ بازي‌پيروزي‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ به‌تماشا‏‎ تازه‌اي‌را‏‎
در‏‎ بازيكني‌‏‎ هر‏‎.‎حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ دوندگي‌‏‎ و‏‎ تقابل‌جوانان‌‏‎ بود ، ‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎
هماهنگ‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ جواني‌‏‎ باقدرت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اين‌سرعت‌‏‎ دايره‌‏‎
مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎.ماندند‏‎ عقب‏‎ نداشتند ، ‏‎ آن‌را‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ مي‌كرد ، اما‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ ورمزيار‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ مقابلش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پرشتاب‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
را‏‎ سرخپوشان‌‏‎ هفت‌ساله‌‏‎ آرزوي‌‏‎ قبراق‌‏‎ و‏‎ سرحال‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ چون‌‏‎ نيز‏‎ بزيك‌‏‎
.فرستاد‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ خود‏‎ زيباي‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ برآورده‌‏‎

!شكست‌‏‎ را‏‎ ساله‌‏‎ هفت‌‏‎ سنت‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎
مسئولان‌‏‎ فوتبال‌و‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ قبولي‌‏‎ نمره‌‏‎

و‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ نيست‌‏‎ كمي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ هزارنفر ، ‏‎ يكصدوبيست‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
كشور‏‎ چند‏‎ در‏‎ تنها‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جمعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ تجمع‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ آسان‌‏‎ كلام‌‏‎
مانند‏‎ كشوري‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ بگذريم‌‏‎ كه‌‏‎ برزيل‌‏‎ از‏‎.كرد‏‎ باور‏‎ و‏‎ ديد‏‎ مي‌توان‌‏‎ جهان‌‏‎
اين‌‏‎ شوروشوق‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎ استقبال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ تماشاگر‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎
كارشان‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ تعصب‏‎ با‏‎ نيز‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ جماعت‌‏‎
تمام‌‏‎ و‏‎ مسئولين‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ يكطرف‌ ، ‏‎ مي‌رسد‏‎ هم‌‏‎ افراط‏‎ به‌‏‎
شادي‌‏‎.‎شكست‌‏‎ يكسويش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يكسويش‌‏‎ فوتبال‌‏‎.‎ديگر‏‎ سوي‌‏‎ در‏‎ ارگانها‏‎
آنرا‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.مي‌كند‏‎ جريحه‌دار‏‎ مواقعي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ غم‌‏‎ و‏‎
رسم‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ انصاف‌‏‎ و‏‎ خوشبيني‌‏‎ طيف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ مقوله‌‏‎ از‏‎
نظم‌‏‎ حفظ‏‎ ولي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ معقول‌‏‎ نيز‏‎ تفريطش‌‏‎ و‏‎ افراط‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوشايندي‌‏‎
جا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دشواري‌‏‎ كار‏‎ جماعت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ نمره‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ بخاطر‏‎ دارد‏‎
ارگانهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ بازيكنان‌ ، ‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎
زير‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بدهيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
فراهم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ آرامش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ نظر‏‎
يك‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اذعان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ بعد‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎
را‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ تماشاگر‏‎.‎است‌‏‎ رفته‌‏‎ جلوتر‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ پله‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ شناخته‌‏‎ خوب‏‎
دانش‌همه‌‏‎ بازيها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ نوشته‌بوديم‌ ، ‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
برابرتيمي‌‏‎ جدالهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ راطلب‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ جانبه‌‏‎
انجام‌‏‎ صحيح‌‏‎ تغييرتاكتيكي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تعويض‌‏‎ يك‌‏‎ يك‌لحظه‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برنده‌‏‎
حساب‏‎ مناسب‏‎ تركيب‏‎ چيدن‌و‏‎ بازيكن‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ تيم‌پيروزي‌‏‎.‎دهد‏‎
استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ويازده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يازده‌‏‎ هر‏‎ عمل‌كردند‏‎ شده‌‏‎
دليل‌‏‎ بهمين‌‏‎ دادند ، ‏‎ خوبانجام‌‏‎ را‏‎ مقابل‌‏‎ حريف‌‏‎ كننده‌‏‎ حركت‌هاي‌خنثي‌‏‎
خرج‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ تماميت‌‏‎ نتوانستند‏‎ حريفان‌هيچكدام‌‏‎
ياري‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ ذهنيت‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ جوان‌‏‎ نيروهاي‌‏‎.‎كنند‏‎
و‏‎ پاكي‌‏‎.‎كردند‏‎ پرهيز‏‎ مجرد‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ ازبازي‌‏‎ و‏‎ شتافتند‏‎ مسن‌تر‏‎ بازيكنان‌‏‎
نسبت‌‏‎ شريف‌‏‎ بازي‌جمال‌‏‎ اين‌‏‎ سوريه‌اي‌‏‎ داور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ صافي‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ قضاوتها‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ داوري‌‏‎ روح‌‏‎ اعمال‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
دو‏‎ هر‏‎ اما‏‎ نشد ، ‏‎ پياده‌‏‎ صددرصد‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تاكتيك‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎
دو‏‎.‎بودند‏‎ فرستاده‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ مربي‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ طرفين‌‏‎ دروازه‌هاي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎ دو‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ تعلل‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ اشتباه‌‏‎
ادموند‏‎ بزند ، ‏‎ گل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اگر‏‎ نوشتيم‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎.‎شود‏‎ گل‌‏‎ نيز‏‎ توپ‌‏‎
خود‏‎ متهورانه‌‏‎ حركت‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ نيز‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ خواهد‏‎ بزيك‌‏‎
.برسد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ به‌بخشد‏‎ استمرار‏‎

براي‌پيروزي‌‏‎ (‎‎‏‏88‏‎) بزيك‌‏‎ ادموند‏‎:گل‌‏‎.‎صفر‏‎ استقلال‌‏‎ - يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎
از‏‎ هرسه‌‏‎)‎ سالم‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ الرفاعي‌‏‎ كمك‌محمود‏‎ به‌‏‎ شريف‌‏‎ جمال‌‏‎:‎داور‏‎.‎
(سوريه‌‏‎
(پيروزي‌‏‎)‎ كيا‏‎ ومهدوي‌‏‎ (استقلال‌‏‎) خرمگاه‌‏‎ محمد‏‎:اخطار‏‎.‎
(استقلال‌‏‎)‎ نوري‌‏‎ محمد‏‎:‎اخراج‌‏‎.‎
نفر‏‎ هزار‏‎ از 110‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎.
نعيم‌‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ رضا‏‎ محرمي‌ ، ‏‎ عابدزاده‌ ، مجتبي‌‏‎ احمدرضا‏‎:‎پيروزي‌‏‎.‎
بهروزرهبري‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ مهردادميناوند ، ‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ يحيي‌‏‎ سعداوي‌ ، ‏‎
كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ ادموندبزيك‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎ رضا‏‎ فرد ، ‏‎
استانكو‏‎:‎مربي‌‏‎.‎
صادق‌‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ محمدخرمگاه‌ ، ‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎:استقلال‌‏‎.‎
بهروز‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ محمدنوري‌ ، ‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ ورمزيار ، ‏‎
(اميرقلعه‌نويي‌‏‎ دقيقه‌ 75‏‎ از‏‎) ادمونداختر‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ پرورش‌خواه‌ ، ‏‎
.مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ و‏‎
پورحيدري‌‏‎:‎مربي‌‏‎.
در‏‎ جام‌آزادگان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ حساس‌ترين‌ديدار‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ پائيزي‌‏‎ خوب‏‎ يك‌هواي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ تماشاگر‏‎ از 110هزار‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎
گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ شيرين‌‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ باكسب‏‎ پيروزي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ميدان‌رفتند‏‎
.رفت‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎
در‏‎.‎آمده‌بود‏‎ خود‏‎ سنتي‌‏‎ رقيب‏‎ ميدان‌‏‎ هميشگي‌به‌‏‎ تركيب‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
دفاع‌ ، شاهرودي‌ ، ‏‎ خط‏‎ در‏‎ فرد‏‎ رهبري‌‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ محرمي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قرارگرفتند‏‎ زمين‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ وسعداوي‌‏‎ باقري‌‏‎ ميناوند ، ‏‎
باقري‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ حركت‌‏‎ كناري‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ بعنوان‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ و‏‎ سعداوي‌‏‎
رقم‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ برتري‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ قدرت‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ متمركز‏‎
و‏‎ كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ هرم‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ نيزبزيك‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎زد‏‎
دفاعي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ بال‌‏‎ دو‏‎ مانند‏‎ ترابيان‌‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎.‎شدند‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ آزار‏‎ باعث‌‏‎ بارها‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ موفق‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ روحي‌‏‎ افت‌‏‎ و‏‎ تنش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برد‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎
را‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ خود‏‎ كاپيتان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎رفت‌‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎ حريف‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در 15‏‎ تنها‏‎ و‏‎ ذخيره‌هانشاند‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎
دقيقه‌ 20‏‎ تا‏‎ بازي‌‏‎.شد‏‎ او‏‎ جانشين‌‏‎ تقوي‌‏‎ قلعه‌نويي‌ ، ‏‎ غياب‏‎ در‏‎.خواند‏‎ فرا‏‎
از‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ همراه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ كاملا‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيمي‌‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ نهايت‌‏‎ زرين‌چه‌‏‎ پشت‌سر‏‎ فضاي‌‏‎
.بود‏‎ مختل‌‏‎ بكلي‌‏‎ دقايق‌‏‎
تقوي‌ومنصوريان‌‏‎ پرورش‌خواه‌ ، ‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
وجود‏‎ ميدان‌بازيكني‌‏‎ سخت‌ميانه‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ درپيكار‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ قرار‏‎
خود‏‎ اراده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎
.گرداند‏‎
كه‌‏‎ رسيد‏‎ ترابيان‌‏‎ به‌‏‎ جريمه‌‏‎ درمحوطه‌‏‎ محرمي‌‏‎ عمقي‌‏‎ پاس‌‏‎ دقيقه‌ 5‏‎ در‏‎
سرگل‌محمدي‌‏‎ ضربه‌‏‎ نيز‏‎ دردقيقه‌ 9‏‎كرد‏‎ مهار‏‎ غلامپور‏‎ را‏‎ او‏‎ ضربه‌‏‎
دقيقه‌ 16‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ اوت‌‏‎ راهي‌‏‎ اندك‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ تاخته‌‏‎ پيش‌‏‎ مدافع‌‏‎
غلامپور‏‎ زيباي‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ با‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ درآستانه‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ محكم‌‏‎ شوت‌‏‎
.نبرد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎
از‏‎ نمايشي‌اشتباه‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ اثر‏‎ دقيقه‌ 25بر‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ جريان‌‏‎ برخلاف‌‏‎
با‏‎ ضربه‌مرفاوي‌‏‎ اما‏‎ شود ، ‏‎ باز‏‎ بودكه‌دروازه‌پيروزي‌‏‎ نزديك‌‏‎ عابدزاده‌‏‎
راهي‌‏‎ محرمي‌‏‎ توسط‏‎ برگشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دروازه‌‏‎ عمودي‌‏‎ پايه‌‏‎ برخوردبه‌‏‎ با‏‎ بداقبالي‌‏‎
.شد‏‎ كرنر‏‎
روحي‌‏‎ افت‌‏‎ دچار‏‎ ناخواسته‌‏‎ جوانان‌پيروزي‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ همين‌‏‎
!پريد‏‎ گوش‌عابدزاده‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎
توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ ميداندار‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اندك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 31‏‎ در‏‎
پيش‌‏‎ را‏‎ عابدزاده‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اختر‏‎ به‌‏‎ زرين‌چه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.نرسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ سرش‌‏‎ ضربه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ رو‏‎
آرايش‌‏‎ واداربه‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ كماكان‌‏‎ هم‌پيروزي‌‏‎ باز‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
خود‏‎ مهاجم‌‏‎ سه‌‏‎ توپ‌مي‌شد‏‎ صاحب‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ درزماني‌‏‎ پيروزي‌‏‎.كرد‏‎ دفاعي‌‏‎
عملا‏‎ و‏‎ مي‌داد‏‎ استقلال‌قرار‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اضافه‌باقري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
هيچ‌‏‎ نيز‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎ وتا‏‎ بود‏‎ فلج‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ حركات‌‏‎ درارائه‌‏‎ استقلال‌‏‎
.نخورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تغييرتاكتيكي‌‏‎
دروازه‌استقلال‌‏‎ ريختن‌‏‎ فرو‏‎ براي‌‏‎ موقعيت‌پيروزي‌‏‎ بهترين‌‏‎ دقيقه‌ 44‏‎ در‏‎
قدمي‌‏‎ درچند‏‎ ترابيان‌‏‎ را‏‎ كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ به‌جلو‏‎ رو‏‎ پاس‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ بدست‌‏‎
.كوبيد‏‎ غلامپور‏‎ افقي‌دروازه‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ دروازه‌‏‎
نيمه‌‏‎ دراين‌‏‎ بازي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ كردند ، ‏‎ محتاطترآغاز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
باشند ، ‏‎ قانع‌‏‎ بازي‌هم‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌دو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎
استعداد‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ روحيه‌تهاجمي‌‏‎ با‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ پيروزي‌در‏‎ چند‏‎ هر‏‎
يك‌‏‎ منصوريان‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎.‎خودرسيد‏‎ بخش‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ ذاتي‌بزيك‌‏‎
دقيقه‌‏‎ دو‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ بخت‌‏‎
قرار‏‎ عابدزاده‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مرفاوي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ همين‌‏‎ سانتر‏‎ بعد‏‎
.گرفت‌‏‎
مي‌كرددر‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ از‏‎ نيمه‌پخته‌تر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ كمند‏‎ از‏‎ پرورش‌خواه‌‏‎شد‏‎ خطرساز‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎
ارسال‌‏‎ اما‏‎ گذشت‌ ، ‏‎ بودند‏‎ ايستاده‌‏‎ خط‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آفسايد‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.نرسيد‏‎ مرفاوي‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تعداد‏‎ پر‏‎ مدافعان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ او‏‎ توپ‌‏‎
حفظ‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ خود‏‎ تهاجمي‌‏‎ روحيه‌‏‎ اگرچه‌پيروزي‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ از‏‎
محسوس‌‏‎ افت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ جسمي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ بازيكنان‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎
زدن‌‏‎ گل‌‏‎ قدمي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ پيروزي‌‏‎ دقيقه‌ 72‏‎ در‏‎.بودند‏‎ شده‌‏‎ مواجه‌‏‎
افقي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ پاي‌‏‎ بغل‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎ شد ، ‏‎ نزديك‌‏‎
.رفت‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كمانه‌‏‎
تابافتاده‌‏‎ و‏‎ تب‏‎ از‏‎ را‏‎ سنتي‌‏‎ دورقيب‏‎ بازي‌‏‎ همگان‌‏‎ كه‌‏‎ لحظاتي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ چرخش‌‏‎ بزيك‌و‏‎ ادموند‏‎ عالي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌88‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ مي‌ديدند‏‎
و‏‎ دوخت‌‏‎ استقلال‌‏‎ توردروازه‌‏‎ به‌‏‎ غلامپور‏‎ جهت‌‏‎ خلاف‌‏‎ رادر‏‎ توپ‌‏‎ خوبش‌‏‎ كنترل‌‏‎
پر‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ سنت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ بيرون‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ برنده‌‏‎ سال‌‏‎ از 7‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
.شكست‌‏‎ را‏‎ اندوه‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎