چهارم‌ ، شماره‌ 1115‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 7‏‎ پنجشنبه‌ 17‏‎
مشانير‏‎
برق‌‏‎ نيروي‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ انتقال‌‏‎ توليد ، ‏‎

جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
مي‌رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ديدارباشگاهي‌‏‎


قزاقستان‌‏‎ او‏‎ به‌ديداراوردباسي‌‏‎ فردا‏‎ مصمم‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
افتخارات‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌درجام‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎
بازيگردان‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ او‏‎ يكي‌‏‎ پرورش‌خواه‌‏‎ بهروز‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
حمايت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ بازي‌‏‎ دراين‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ قاطع‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎

.مي‌رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ جبهه‌‏‎ دو‏‎ امروزدر‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
جام‌قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ قطردر‏‎ دوحه‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎ پيروزي‌‏‎
را‏‎ جام‌‏‎ ديگري‌اين‌‏‎ تجربه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ به‌ميدان‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
عراق‌‏‎ دادن‌الزوراء‏‎ شكست‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ نيروي‌‏‎ پيروزي‌با‏‎.كند‏‎ آزمايش‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ چارچوبمسابقات‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ نيز‏‎ درتهران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آماده‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎مي‌شود‏‎ روبرو‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ اوردباسي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎
.ما‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ پايه‌اي‌‏‎ ميدان‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ تا‏‎ دارند‏‎ دوحه‌‏‎ به‌‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوستداران‌‏‎ فردا‏‎
.بزنند‏‎ لبخند‏‎ سو‏‎ دو‏‎
اوردباسي‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ است‌تا‏‎ مهيا‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ براي‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ جواز‏‎ قزاقستان‌‏‎
.بياورد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎
حمايت‌بي‌دريغ‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ مقابل‌نوبهار‏‎ استقلال‌‏‎ قبلي‌‏‎ بازي‌‏‎ تجربه‌‏‎
مي‌تواند‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ تيمي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ جزو‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ شرايط‏‎ البته‌‏‎.‎بدهد‏‎ تازه‌‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ و‏‎ روحيه‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.دارد‏‎ چشم‌گيري‌‏‎ تفاوتهاي‌‏‎ نوبهار‏‎ با‏‎ ديدار‏‎
تيم‌‏‎ توان‌‏‎ اوردباسي‌‏‎ نه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ شكست‌ 4‏‎
.مي‌رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ اضطراب‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ نوبهار‏‎
تمامي‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ درفوتبال‌‏‎ ساله‌‏‎ سي‌‏‎ سابقه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ رسيده‌است‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جزجام‌‏‎ به‌‏‎ قاره‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ افتخارات‌‏‎
.برسد‏‎ ساله‌اش‌‏‎ چندين‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ دارد ، ‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ اكنون‌‏‎
تيم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
تازه‌اي‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مي‌تواند‏‎ سداوردباسي‌‏‎ از‏‎ گذشتن‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎
قرار‏‎ آسيا‏‎ بام‌‏‎ بر‏‎ جديد‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎
.گيرد‏‎
مقابل‌رقيب‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ ضعيف‌در‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎
وامير‏‎ گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ التهابي‌‏‎ دوران‌پر‏‎ پيروزي‌‏‎ ديرينه‌اش‌‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ منصوريان‌و‏‎ عليرضا‏‎ قلعه‌نويي‌ ، ‏‎
توانايي‌‏‎ بضاعت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيكنان‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ باشگاههاي‌آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
اگر‏‎ او‏‎ مي‌ايستد ، ‏‎ غلامپور‏‎ بهزاد‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ اتكاء‏‎ قابل‌‏‎ مهره‌‏‎ يك‌‏‎ نباشد‏‎ افت‌‏‎ دچار‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎
اين‌تيم‌‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ نوري‌‏‎ ومحمد‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ محمد‏‎
به‌درك‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ كه‌در‏‎ مدتهاست‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ هستند‏‎
.رسيده‌اند‏‎ متقابل‌‏‎
آسوده‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ حتي‌خيال‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خرمگاه‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ بازي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ بشرط‏‎ كند ، ‏‎
هنوزبازيكنان‌‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ و‏‎ جدايي‌قلعه‌نويي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ زمين‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎
.مشخص‌نشده‌اند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دلخواه‌‏‎
در‏‎ ندادو‏‎ جواب‏‎ زمين‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ جوادزرينچه‌‏‎ استقلال‌‏‎ اخير‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ قرار‏‎ بياورد ، ‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ جواز‏‎ فكري‌‏‎ محمود‏‎ اگر‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
صادق‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ استقلال‌‏‎ ثقل‌‏‎ مركز‏‎ پرورش‌خواه‌‏‎ بهروز‏‎ وگرنه‌‏‎ گرفت‌‏‎
ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نژاد‏‎ نعمتي‌‏‎ و‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ورمزيار ، ‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎
اگر‏‎ تهامي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ و‏‎ تهامي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
جو‏‎ اسير‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ تيمي‌‏‎ شرايط‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ استقلال‌‏‎ برنده‌‏‎ برگ‌‏‎ نزند‏‎ نمايشي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ نشود‏‎
گيج‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كناري‌‏‎ دوهافبك‌‏‎ توسط‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ فشار‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ و‏‎ تهامي‌‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
.برسانند‏‎
را‏‎ آغازبازي‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ صورت‌‏‎ حريف‌‏‎ اززمين‌‏‎ بايد‏‎ دقيقه‌‏‎ طول‌ 90‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
دركوتاهترين‌‏‎ و‏‎.گرفت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ خوداوردباسي‌‏‎ زمين‌‏‎ نيمه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎
اول‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ميزبان‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ حمله‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ زمان‌‏‎
خواهد‏‎ باز‏‎ بعدي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ انداخت‌‏‎ خواهد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
نقاط‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ تحرك‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ اتخاذ‏‎ با‏‎ مگر‏‎ نمي‌شود‏‎ ممكن‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.زمين‌‏‎
دارد‏‎ بستگي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جنگندگي‌‏‎ و‏‎ شهامت‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
استقلال‌‏‎ ازاوردباسي‌‏‎ عبور‏‎.‎مي‌رود‏‎ نيز‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ امكان‌‏‎ وگرنه‌‏‎
معتبر‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ افزون‌تر‏‎ و‏‎ تازه‌‏‎ قدرتي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌رساند‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ آبان‌ماه‌‏‎ سه‌شنبه‌ 22‏‎ روز‏‎ اوردباسي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎
خواهد‏‎ ميزبان‌‏‎ اوردباسي‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ انجام‌‏‎ آزادي‌‏‎
.بود‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎