چهارم‌ ، شماره‌ 1116‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 9‏‎ شنبه‌ 19‏‎
گيتو‏‎ غلامرضا‏‎
واردات‌‏‎ و‏‎ صادرات‌‏‎ امور‏‎

بلژيك‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎

به‌‏‎ موسوم‌‏‎ بلژيك‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎ در‏‎
ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ به‌‏‎ بلژيك‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ ويژه‌انجمن‌‏‎ جايزه‌‏‎ برينگن‌‏‎
.يافت‌‏‎ اختصاص‌‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
گشايش‌يافته‌‏‎ (‎مهر 75‏‎ ‎‏‏13‏‎) امسال‌‏‎ اكتبر‏‎ چهارم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شركت‌‏‎ كشورجهان‌‏‎ از 62‏‎ اثر‏‎ ارسال‌ 1802‏‎ با‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ بود 759‏‎
هر‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎.بوده‌است‌‏‎ چترآفتابي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اصلي‌‏‎ موضوع‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎
بين‌المللي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ "FECO"نظر‏‎ زير‏‎ اكتبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بلژيك‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ انجمن‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ بلژيك‌‏‎ پايتخت‌‏‎ بروكسل‌‏‎ در‏‎ هلند‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ انجمن‌‏‎
ضمن‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ هامل‌‏‎ وان‌‏‎ آقاي‌جان‌‏‎ بلژيك‌‏‎ برينگن‌‏‎ نمايشگاه‌جهاني‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ نقدي‌خود‏‎ جايزه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ برنده‌‏‎ به‌‏‎ تبريك‌‏‎
.نمايد‏‎ اقدام‌‏‎ (‎فرانك‌‏‎ ‎‏‏5000‏‎)‎ مبلغ‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎