چهارم‌ ، شماره‌ 1121‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 14‏‎ پنجشنبه‌ 24‏‎
مشعل‌‏‎ پارس‌‏‎
مشعل‌آلات‌‏‎ انواع‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

مرحله‌‏‎ در‏‎ پرقدرت‌‏‎ حضور‏‎ اول‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎
است‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎


استقلال‌‏‎ تازه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ وجاويدشكري‌‏‎ محمدمومني‌‏‎

كادر‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
آذرماه‌‏‎ روزچهارم‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ تازه‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ واكنون‌‏‎ كرد‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فني‌‏‎
.برود‏‎ عربستان‌‏‎ ديدارالنصر‏‎ به‌‏‎ رياض‌‏‎ در‏‎
مديرعامل‌باشگاه‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ مسابقه‌حساس‌‏‎ اين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ تشريح‌كرده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آتي‌‏‎ وبرنامه‌هاي‌‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ پرقدرت‌‏‎ حضور‏‎:گفت‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
نخستين‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
كمبود‏‎ وجود‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ جديدباشگاه‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باشگاه‌‏‎ هدف‌اين‌‏‎
انجام‌‏‎ باشد ، ‏‎ نياز‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رايزني‌‏‎ و‏‎ مساعدت‌‏‎ هرگونه‌‏‎ وقت‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎
تاكنون‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ باسرپرستي‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
به‌مرحله‌‏‎ زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ با‏‎
خاوري‌‏‎ حاضرحسن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نمانده‌ ، ‏‎ آسيا‏‎ حذفي‌باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سرپرستي‌فعاليت‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ هواداران‌قديمي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ تعيين‌‏‎ تيم‌استقلال‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عربستان‌‏‎ اتمام‌رقابتهاي‌‏‎ از‏‎
بيشتري‌‏‎ توانايي‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌كنوني‌‏‎ من‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ نيمي‌‏‎ نتوانستند‏‎ حتي‌‏‎ تاكنون‌ ، ‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارند‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎برسانند‏‎ ظهور‏‎ منصه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎
كنيم‌‏‎ آماده‌‏‎ عربستان‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ فرصت‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎
نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ حجازي‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ تلاش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
پلي‌اكريل‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ مومني‌‏‎ ومحمد‏‎ تبريز‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ جاويدشكري‌‏‎
كادر‏‎ و‏‎ حجازي‌‏‎ كه‌‏‎ امكاناتي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ همچنين‌‏‎ بگيريم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ اصفهان‌‏‎
.داد‏‎ خواهيم‌‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بخواهند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎