چهارم‌ ، شماره‌ 1126‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 20‏‎ چهارشنبه‌ 30‏‎

اسكان‌‏‎ پديده‌‏‎ به‌‏‎ متفاوت‌‏‎ نگاهي‌‏‎ انداز‏‎ چشم‌‏‎
عشاير‏‎

ايجاداشتغال‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ عشايري‌‏‎ سازمان‌امور‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ خبرها‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
.اختصاص‌مي‌دهد‏‎ بودجه‌‏‎ ميليارد‏‎ اسكان‌عشاير 40‏‎ دركانون‌هاي‌‏‎
سازمانهاي‌مسئول‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آنچنان‌‏‎ سال‌هاي‌اخير‏‎ در‏‎ عشاير‏‎ اسكان‌‏‎ مسئله‌‏‎
ديدگاهي‌‏‎ مطلبي‌از‏‎ بيان‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ موردتاكيد‏‎ عشاير‏‎ خود‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎
البته‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ دليل‌پردازي‌هاي‌بسيار‏‎ و‏‎ آن‌مقدمه‌چيني‌ها‏‎ با‏‎ مخالف‌‏‎
.نيست‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ مجال‌‏‎ اكنون‌‏‎
درباره‌مفهوم‌‏‎ انگاره‌اي‌‏‎ بازگويي‌‏‎ پيش‌گفته‌ ، ‏‎ خبر‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ اما‏‎
را‏‎ تعارضي‌‏‎ دست‌كم‌بتواند‏‎ شايد‏‎ سكونت‌‏‎ دانش‌جغرافياي‌‏‎ در‏‎ واژه‌اسكان‌‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ به‌چشم‌‏‎ موجود ، ‏‎ يافته‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اهداف‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎
منظور‏‎ بلكه‌‏‎ و‏‎ يكجانشيني‌‏‎ صرف‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ تعبير‏‎ در‏‎ اسكان‌‏‎
كوچ‌نشيني‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎است‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تثبيت‌‏‎ سكونتي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎
متحرك‌‏‎ نيمه‌‏‎ اسكان‌‏‎ رمه‌گرداني‌‏‎ و‏‎ ساكن‌‏‎ اسكان‌‏‎ يكجانشيني‌‏‎ متحرك‌ ، ‏‎ اسكان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎
پديده‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ايران‌‏‎ كوچ‌نشينان‌‏‎ اسكان‌‏‎ درباره‌‏‎ واقعيت‌ها‏‎ اما‏‎
.كند‏‎ ايجاد‏‎ عشاير‏‎ براي‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ با‏‎ شرايطي‌‏‎ است‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ هنوز‏‎
پايگاهي‌موقت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ نقطه‌‏‎ به‌مثابه‌‏‎ عشاير‏‎ اغلب‏‎ براي‌‏‎ يكجانشيني‌‏‎
درصد‏‎ چند‏‎ راستي‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ حاشيه‌نشيني‌شهري‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتصادي‌‏‎ مثبت‌‏‎ صبغه‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ساكن‌‏‎ عشاير‏‎ از‏‎
ويژگي‌‏‎ مستمر‏‎ ساليان‌‏‎ كه‌‏‎ به‌توليد‏‎ را‏‎ شهرها‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ كاذب‏‎ مشاغل‌‏‎
نداده‌اند؟‏‎ ترجيح‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ آنها‏‎ معيشتي‌‏‎
جهان‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ مثبت‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كوچ‌نشيني‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ قلب‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
.مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مجارستان‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ اسپانيا ، ‏‎ سوئيس‌ ، ‏‎ همچون‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ايران‌‏‎ كوچ‌نشيني‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ موجود‏‎ دشواري‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ ترديدي‌‏‎
معضلات‌عارض‌‏‎ و‏‎ نابساماني‌ها‏‎ از‏‎ باشد ، برخاسته‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ ذات‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ شده‌‏‎
به‌يكجانشيني‌‏‎ آنان‌‏‎ كردن‌‏‎ دچار‏‎ و‏‎ كوچ‌نشيني‌باثبات‌‏‎ از‏‎ عشاير‏‎ كردن‌‏‎ دور‏‎
بر‏‎ افزودن‌‏‎ با‏‎ فعال‌اقتصادي‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ يك‌‏‎ تضعيف‌‏‎ گذشته‌از‏‎ !بي‌ثبات‌‏‎ موقت‌‏‎
بسياري‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ شدن‌‏‎ مضاعف‌‏‎ براي‌‏‎ عاملي‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ حاشيه‌نشينان‌‏‎ جميعت‌‏‎
معمول‌‏‎ جريان‌‏‎ بر‏‎ تكثرگرايانه‌‏‎ ديدگاهي‌‏‎ استيلاي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ شهرها‏‎
و‏‎ گذشته‌ها‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ كوچ‌نشيني‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ موجب‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎
وجود‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ انگاشته‌‏‎ واپسمانده‌‏‎ كاملا‏‎
به‌شمار‏‎ جامعه‌‏‎ توليدكننده‌ترين‌اقشار‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مشكلات‌ ، عشاير‏‎ تمامي‌‏‎
به‌‏‎ اگر‏‎مي‌كنند‏‎ راتوليد‏‎ كشور‏‎ قرمز‏‎ گوشت‌‏‎ درصد‏‎ براي‌مثال‌ 25‏‎ مي‌آيند ، ‏‎
حاشيه‌نشيني‌ ، ‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ نه‌آوارگي‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ عشاير‏‎ واقعي‌‏‎ اسكان‌‏‎ دنبال‌‏‎
و‏‎ شرايطمعيشتي‌‏‎ بهسازي‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ ريال‌موصوف‌‏‎ ميليارد‏‎ باشد 40‏‎ شايدبهتر‏‎
.آنهاكنيم‌‏‎ به‌‏‎ مراتع‌‏‎ از‏‎ عرصه‌گسترده‌تري‌‏‎ گرداندن‌‏‎ باز‏‎
كرمي‌‏‎ ناصر‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎