چهارم‌ ، شماره‌ 1130‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 26‏‎ سه‌شنبه‌ 6‏‎
سويچ‌‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎ )‎
فشارقوي‌‏‎ برق‌‏‎ كليدهاي‌‏‎ تابلوو‏‎

الهلال‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


آسيب‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ اگر‏‎:‎استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
درجهت‌‏‎ بازي‌‏‎ مسير‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ تحميل‌‏‎ ما‏‎ اجباري‌به‌‏‎ تعويض‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌ديد‏‎
از‏‎ تيم‌ما‏‎ زيرا‏‎ كنيم‌‏‎ معجزه‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ بودم‌كه‌‏‎ گفته‌‏‎ من‌‏‎.‎بود‏‎ ما‏‎ دلخواه‌‏‎
و‏‎ ازتهامي‌‏‎ استفاده‌‏‎ عدم‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎.قرارنداشت‌‏‎ خوبي‌‏‎ وضع‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ لحاظ‏‎
نفرات‌‏‎ داشتم‌ ، بهترين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ به‌شناختي‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ مومني‌‏‎
.رفتند‏‎ ميدان‌‏‎ كه‌به‌‏‎ بودند‏‎ همانهايي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ وتمام‌‏‎ داريم‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ حجازي‌‏‎
آغاز‏‎ درتهران‌‏‎ آينده‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ ما‏‎ كاراصلي‌‏‎ هستند‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎
بازيكنان‌راضي‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ كه‌طرفداران‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
.باشند‏‎
الجمال‌‏‎ سامي‌‏‎ الجابر ، ‏‎ سامي‌‏‎ نامهاي‌‏‎ به‌‏‎ الهلال‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ o
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ ثنايان‌‏‎ يوسف‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ به‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ هليكوپتر‏‎ با‏‎ بود‏‎ برپا‏‎ ديگر‏‎ شهري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عربستان‌‏‎
.يافتند‏‎ انتقال‌‏‎
نوبهار‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ من‌فيلم‌‏‎:الهلال‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ يوردانسكو‏‎ o
آن‌‏‎ با‏‎ بسياري‌‏‎ تفاوتهاي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎بودم‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ اوردباسي‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ ديدارها‏‎
ژاپني‌نبود‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ حريف‌‏‎:كره‌جنوبي‌‏‎ هيونداي‌‏‎ اولسان‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ o
.بود‏‎ جهان‌‏‎ ازبازيكنان‌‏‎ منتخب‏‎ تيمي‌‏‎ بلكه‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎