چهارم‌ ، شماره‌ 1139‏‎ دسامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 7‏‎ شنبه‌ 17‏‎

پيكر‏‎ كشور‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ مشتاقان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
خاك‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ صاحبنام‌‏‎ كارگردان‌‏‎ حاتمي‌‏‎ علي‌‏‎
شد‏‎ سپرده‌‏‎


درگذشت‌‏‎ بيماري‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ گذراندن‌‏‎ پس‌از‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ حاتمي‌‏‎

ايران‌‏‎ آشناي‌‏‎ نام‌‏‎ فيلمساز‏‎ حاتمي‌‏‎ مرحوم‌علي‌‏‎ پيكر‏‎:هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎.‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ عده‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ هنر ، ‏‎ دوستداران‌‏‎ توسط‏‎ پنجشنبه‌‏‎
در‏‎ هنرمندان‌‏‎ قطعه‌‏‎ تا‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎ ازمقابل‌‏‎ كشور‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.شد‏‎ سپرده‌‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تشييع‌‏‎ زهرا‏‎ بهشت‌‏‎
او‏‎:‎گفت‌‏‎ حاتمي‌‏‎ پيكر‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
سينمايي‌كشور‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سبك‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ صاحبنام‌‏‎
و‏‎ ورسوم‌‏‎ آداب‏‎ وقايع‌ ، ‏‎ با‏‎ را‏‎ كشور‏‎ ويژه‌جوانان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ او‏‎.‎گشود‏‎
.كرد‏‎ ايران‌آشنا‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎
كوچ‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نمايشي‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ انس‌‏‎ او‏‎ گامهاي‌‏‎ طنين‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ شهر‏‎ خاطره‌‏‎ كوچه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ هنرمندي‌‏‎ نابهنگام‌‏‎
از‏‎ را‏‎ او‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ دوستداران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ ديرينه‌‏‎ الفتي‌‏‎
.انباشت‌‏‎ غم‌‏‎
سرانجام‌‏‎ سخت‌‏‎ بيماري‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ گذراندن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ حاتمي‌‏‎ علي‌‏‎
.درگذشت‌‏‎ خود‏‎ مسكوني‌‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ سرطان‌‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ براثر‏‎
بلندسينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ از 15‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ متولدشد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1323‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.گذارد‏‎ يادگار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ به‌يادماندني‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎
ايران‌در‏‎ سينماي‌‏‎ دوستداران‌‏‎ اجتماع‌‏‎:‎حاكيست‌‏‎ ما‏‎ هنري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
مجاور‏‎ خيابانهاي‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كم‌سابقه‌‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎ مقابل‌‏‎ و‏‎ اطراف‌‏‎
.كرد‏‎ روبه‌رو‏‎ سنگين‌‏‎ ترافيك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ فقيد‏‎ كارگردان‌‏‎ غم‌انگيزدرگذشت‌‏‎ ضايعه‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ تسليت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ هنر‏‎ مشتاقان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎