چهارم‌ ، شماره‌ 1144‏‎ دسامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 14‏‎ شنبه‌ 24‏‎
رزپليمر‏‎ شركت‌‏‎
وصادركننده‌‏‎ توليدكننده‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
پليمر‏‎ و‏‎ شيميائي‌‏‎ مواد‏‎ انواع‌‏‎

فوتبال‌‏‎ دوباره‌‏‎ آغاز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تيمها‏‎ چهره‌دوگانه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎


آماده‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ به‌سختي‌‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
سه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دور‏‎ فاصله‌‏‎ از‏‎ پرورشخواه‌‏‎ زيباي‌‏‎ گل‌‏‎.شموشك‌گذشت‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ باتجربه‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎.رساند‏‎ حساس‌‏‎ امتياز‏‎
.داشت‌‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ محوري‌‏‎ نقش‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎

پنج‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ تعطيلي‌‏‎ روز‏‎ از 44‏‎ پس‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
خاص‌‏‎ باسروصداي‌‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ گرمي‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ شهر‏‎
تماشاگران‌‏‎ در‏‎ كشش‌زيادي‌‏‎ عربستان‌‏‎ بر‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
برد440‏‎ بالا‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ تب‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ به‌وجود‏‎ داخلي‌‏‎
چون‌‏‎ تيمهايي‌‏‎.‎بود‏‎ گذاشته‌‏‎ روي‌تيمها‏‎ گانه‌اي‌‏‎ دو‏‎ تاثير‏‎ تعطيلي‌‏‎ روز‏‎
از‏‎ غافل‌‏‎ نيز‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ پرداختند‏‎ خود‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ به‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎
گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎.‎نگرفتند‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ آنچنان‌‏‎ رقابت‌ها ، ‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ غفلت‌‏‎ تنها‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ مغلوب‏‎
مقاومت‌‏‎ انضباط‏‎ با‏‎ و‏‎ قلدر‏‎ تيم‌‏‎ گرنه‌‏‎ و‏‎ مي‌رساند‏‎ نكيسا‏‎ خودنيما‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
تيمداري‌‏‎ سيستم‌‏‎ بدليل‌‏‎ برق‌‏‎ البته‌‏‎بخورد‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ تيمي‌‏‎
سه‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ نيزدر‏‎ پاس‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ جهش‌ها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎
از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎.‎رسيد‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ گل‌‏‎
به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎
با‏‎ سپاهان‌‏‎ بود‏‎ كننده‌‏‎ راضي‌‏‎ اهوازيها‏‎ براي‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎.‎رسيد‏‎ تساوي‌‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ تيم‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎.‎ماند‏‎ باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ (‎يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ سد‏‎ در‏‎ نيز‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎آورد‏‎ پائين‌‏‎ پله‌‏‎ يك‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ ششم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
بدست‌‏‎ پرورشخواه‌‏‎ توسط‏‎ سانتر‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ ديرهنگام‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
در‏‎ پاياپاي‌‏‎ حريفي‌‏‎ كه‌‏‎ شموشك‌‏‎كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ اساسي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ آمد‏‎
با‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ خود‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ كوچك‌‏‎ اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ بود ، ‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎
اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎نبود‏‎ شكست‌‏‎ حقش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آماده‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ شموشك‌‏‎كرد‏‎ عوض‌‏‎ شكست‌‏‎
را‏‎ جدي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ بيكار‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دنبال‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
صفر‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ - تهران‌ 3‏‎ پاس‌‏‎ o.‎
(‎‏‏73‏‎) راستي‌‏‎ امين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(و 86‏‎ ‎‏‏59‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گلها‏‎.
يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ o.‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎) سلامات‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏5‏‎) دهقاني‌‏‎ داود‏‎:گلها‏‎.‎
استقلال‌‏‎
صفر‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ -‎ شيراز 3‏‎ برق‌‏‎ o.‎
(‎‏‏82‏‎) زارعي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ (و 38‏‎ ‎‏‏11‏‎) جعفري‌‏‎ مهدي‌‏‎:گلها‏‎.
يك‌‏‎ نفت‌آبادان‌‏‎ صنعت‌‏‎ - يك‌‏‎ تبريزي‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o.‎
(‎‏‏74‏‎) مرداني‌‏‎ احمدرضا‏‎ و‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎)‎ باغميشه‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎.
.نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎
صفر‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ o.‎
(‎‏‏89‏‎) پرورشخواه‌‏‎ بهروز‏‎:‎گل‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎