چهارم‌ ، شماره‌ 1152‏‎ دسامبر 1996 ، سال‌‏‎ دي‌ 1375 ، 23‏‎ دوشنبه‌3‏‎

هياهوي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
پنجم‌پريد‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ جام‌ملت‌ها‏‎


ديدار‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اصلي‌خود‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مدافع‌‏‎ زرين‌چه‌‏‎ جواد‏‎
وارد‏‎ او‏‎ زيباي‌‏‎ پاسهاي‌‏‎ و‏‎ حركت‌ها‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ هرسه‌‏‎.‎بود‏‎ كشاورز‏‎ با‏‎
.شد‏‎ كشاورز‏‎ دروازه‌‏‎

!كرد‏‎ مات‌‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎

جام‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آسيافرونشست‌‏‎ جام‌ملت‌هاي‌‏‎ هياهوي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
دوباره‌‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ گرماي‌بيروني‌‏‎ آزادگان‌‏‎
تا‏‎ مي‌كنند‏‎ تقسيم‌‏‎ خودرا‏‎ شعارهاي‌‏‎ ورزشگاه‌ها ، ‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ بازي‌ها‏‎ وتداوم‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎
را‏‎ درسهايي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ فرانسه‌آماده‌‏‎ جام‌جهاني‌ 1998‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
و‏‎ تجربه‌‏‎ بر‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ مرور‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ گرفتيم‌‏‎ يازدهم‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎.دهيم‌‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ خود‏‎ فوتبال‌‏‎ سطح‌‏‎ و‏‎ بيفزاييم‌‏‎ تازه‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
تبديل‌‏‎ يقين‌‏‎ به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ آن‌را‏‎ حالا‏‎ و‏‎ رسيديم‌‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ يازدهم‌‏‎
آماده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بي‌سروصدا‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ يازدهم‌‏‎ جام‌‏‎ هياهوي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
از‏‎ فارغ‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ هركدام‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ نمودند ، ‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎.بگيرند‏‎ بازي‌‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ شش‌‏‎ توانستند‏‎ آنها‏‎
همسايه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎.رسيدند‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ بكشد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ خود‏‎ جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ تا‏‎ توانست‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ خود‏‎
نگه‌‏‎ ثابت‌‏‎ امتياز 25‏‎ در‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ و‏‎ بفرستد‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎
.داشت‌‏‎
انجام‌‏‎ هم‌‏‎ زيادي‌‏‎ كه‌تلاش‌‏‎ جدول‌‏‎ قعرنشين‌‏‎ تيم‌‏‎ كشاورز‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
برصفر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ كند ، ‏‎ پيدا‏‎ رهايي‌‏‎ ته‌جدول‌‏‎ گردابسخت‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎
دست‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ آهنگ‌‏‎ سريع‌تركردن‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ چند‏‎ با‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎.رسيد‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ ازاين‌‏‎ نتوانست‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ تقويت‌‏‎ با‏‎ كشاورز‏‎.‎كرد‏‎ پيدا‏‎
با‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جوادزرين‌چه‌‏‎.‎بيايد‏‎ بيرون‌‏‎ امتياز‏‎
گل‌‏‎ صاحب‏‎ اكبريان‌‏‎ مرفاوي‌و‏‎ و‏‎ مهران‌پور‏‎ توسط‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ خود‏‎ پاس‌هاي‌زيباي‌‏‎
استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ فتح‌‏‎ مرز‏‎ تا‏‎ دوبار‏‎ كشاورزنيز‏‎ فواصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎
.نشست‌‏‎ غلامپور‏‎ برسينه‌‏‎ كشاورز‏‎ مهاجمان‌‏‎ ضربه‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اما‏‎ پيش‌رفت‌ ، ‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ نيروي‌‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ مرفاوي‌و‏‎ با‏‎ اكبريان‌‏‎ تعويض‌‏‎
تا‏‎ آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ سمت‌راست‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ يورش‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ بخشيدو‏‎
.جدول‌بپيوندد‏‎ بالاي‌‏‎ رده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ سه‌امتياز‏‎ كسب‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ رده‌‏‎ پايين‌ترين‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎(‎‎‏‏9‏‎) همان‌‏‎ با‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كشاورز‏‎
.ماند‏‎
چهاردهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎.‎بود‏‎ ديدني‌‏‎ همشهري‌‏‎ دو‏‎ جدال‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
احمد‏‎ دقيقه‌54‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ مثال‌زدني‌‏‎ اراده‌اي‌‏‎ داشت‌با‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎
برساند‏‎ به‌ثمر‏‎ نيز‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ وگل‌‏‎ دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ از‏‎ كعبيان‌پور‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎بكشد‏‎ بالا‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رده‌‏‎ شش‌‏‎ تا‏‎
با‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 54‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎
گل‌هاي‌‏‎ اما‏‎ برسد‏‎ جدول‌‏‎ چهارم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ خيال‌‏‎
شرايط‏‎ كاملا‏‎ دقيقه‌ 89‏‎ در‏‎ استواري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 82‏‎ در‏‎ اعتصامي‌‏‎ امرالله‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ بزرگي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎