چهارم‌ ، شماره‌ 1155‏‎ دسامبر 1996 ، سال‌‏‎ دي‌ 1375 ، 28‏‎ شنبه‌ 8‏‎


شهر‏‎ گل‌‏‎
گياهان‌‏‎ و‏‎ گلها‏‎ انواع‌‏‎ صادركننده‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ o
و‏‎ (‎‎‏‏37‏‎)استپانيان‌‏‎ لئون‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏14‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎گلها‏‎
.سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏80‏‎)‎ موسوي‌‏‎ امين‌‏‎

يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎ o
آراد‏‎ براي‌پاس‌‏‎ (‎‏‏65‏‎)‎ آورنده‌‏‎ شاهين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پنالتي‌‏‎ ‎‏‏9‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گلها‏‎.
.ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎پنالتي‌‏‎ ‎‏‏45‏‎)‎ نگوييان‌‏‎

عباس‌آبادي‌‏‎ حميد‏‎:گلها‏‎.‎صفر‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ - تبريز 2‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
.(‎‏‏79‏‎) محمدوند‏‎ عارف‌‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)

.(‎‏‏47‏‎) اكبرمعاف‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎گل‌‏‎. تهران‌ 1‏‎ كشاورز‏‎ - صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o

صفر‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ - اصفهان‌ 2‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ o
.(و 65‏‎ ‎‏‏43‏‎) استواري‌‏‎ علي‌ميرزا‏‎:گلها‏‎.‎

صفر‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ -‎ آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
.(‎‏‏57‏‎) خوانساري‌‏‎ احمدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏6‏‎)‎ بهرامي‌پور‏‎ شهاب‏‎:گلها‏‎.

صفر‏‎ ماشين‌سازي‌تبريز‏‎ -‎ اهواز 5‏‎ استقلال‌‏‎ o
و‏‎ ‎‏‏18‏‎) حميدنادريان‌فر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏25‏‎)‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏2‏‎) حمدي‌اصل‌‏‎ اميد‏‎:‎گلها‏‎.‎
.(‎‏‏46‏‎) هواشم‌عرب‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ (‎‏‏42‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎