چهارم‌ ، شماره‌ 1160‏‎ ژانويه‌ 1997 ، سال‌‏‎ دي‌ 1375 ، 2‏‎ پنجشنبه‌ 13‏‎


تعطيلات‌‏‎
ومسافرتي‌بين‌المللي‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ دفترخدمات‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ برنامه‌‏‎


پنج‌شنبه‌ 13/10/75‏‎
آبادان‌‏‎ صنعت‌نفت‌‏‎ -‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ o

ورزشگاه‌‏‎)‎ساعت‌14‏‎ سازي‌تبريز‏‎ تراكتور‏‎ -‎ كشاورز‏‎ oجمعه‌ 14/10/75‏‎
(آزادي‌‏‎
(آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎ ساعت‌ 16‏‎ پاس‌‏‎ -‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎o
(تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎ ساعت‌ 14‏‎ پيروزي‌‏‎ - مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
(تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎ ساعت‌ 14‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ - ماشين‌سازي‌‏‎ o
(بهمن‌‏‎ ورزشگاه‌ 22‏‎)‎ ساعت‌ 14‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ o
(تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎)‎ ساعت‌ 14‏‎ استقلال‌تهران‌‏‎ -‎ انزلي‌‏‎ بندر‏‎ ملوان‌‏‎ o.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎