چهارم‌ ، شماره‌ 1162‏‎ ژانويه‌ 1997 ، سال‌‏‎ دي‌ 1375 ، 5‏‎ يكشنبه‌ 16‏‎


فرآورده‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎
نسوزآذر‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎)‎

تهران‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ قتل‌‏‎


يك‌‏‎ ساله‌‏‎ و 14‏‎ فرزند 8‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ متهم‌‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎
حوزه‌ 25‏‎ انتظامي‌‏‎ ماموران‌‏‎ پيگيري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ رسانده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎
زندان‌‏‎ به‌‏‎ قتل‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ قراربازپرس‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ بازداشت‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ تهران‌‏‎
.رفت‌‏‎
داد‏‎ رخ‌‏‎ خيابان‌گاندي‌‏‎ كوچه‌ 23‏‎ ساكن‌‏‎ غلامرضاشهبازي‌نيا‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ حادثه‌‏‎
ساله‌‏‎ سپيده‌ 14‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ شدگان‌محمد 8‏‎ كشته‌‏‎ اوليه‌ ، ‏‎ براساس‌تحقيقات‌‏‎ و‏‎
در‏‎ متهم‌‏‎.‎درآمدند‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ نام‌دارد‏‎ شاهرخ‌‏‎ كه‌‏‎ مهاجم‌‏‎ جوان‌‏‎ توسط‏‎
دوم‌‏‎ درطبقه‌‏‎ شده‌و‏‎ نوجوان‌‏‎ دو‏‎ خانه‌‏‎ كه‌شبانه‌وارد‏‎ كرد‏‎ اعتراف‌‏‎ بازجويي‌‏‎
ادامه‌‏‎ قتل‌‏‎ براي‌كشف‌انگيزه‌‏‎ تحقيقات‌‏‎.‎است‌‏‎ راخفه‌كرده‌‏‎ آنها‏‎ ساختمان‌‏‎
.دارد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎