چهارم‌ ، شماره‌ 1167‏‎ ژانويه‌ 1997 ، سال‌‏‎ دي‌ 1375 ، 10‏‎ شنبه‌ 22‏‎


يزد‏‎ كوير‏‎ فرش‌ستاره‌‏‎
...مي‌زند‏‎ خاطره‌‏‎ نقش‌‏‎
پود‏‎ تراكم‌ 1500‏‎ با‏‎ شانه‌‏‎ نمونه‌ 500‏‎ واحد‏‎ بعنوان‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزارت‌‏‎ برگزيده‌‏‎
بايرآلمان‌‏‎ كمپاني‌‏‎ ويژه‌‏‎ ليسانس‌‏‎ تحت‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ - صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ o
(‎‏‏52‏‎) بزيك‌‏‎ ادموند‏‎:گل‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ - تبريز 2‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ o
و‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏53‏‎)‎ اكبرپور‏‎ علي‌رضا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏9‏‎)‎ تقي‌زاده‌‏‎ صابر‏‎:‎گل‌ها‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏52‏‎)‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ -‎ يك‌‏‎ نفت‌آبادان‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
(‎‏‏57‏‎) سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ - صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
(‎‏‏14‏‎) لووينيان‌‏‎ هوشنگ‌‏‎:‎گل‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ o
صفر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ o
.(و 51‏‎ ‎‏‏2‏‎) مديرروستا‏‎ علي‌اصغر‏‎:‎گلها‏‎.‎
صفر‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ - صفر‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ o.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎