چهارم‌ ، شماره‌ 1187‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ بهمن‌ 1375 ، 3‏‎ دوشنبه‌ 15‏‎


تهران‌‏‎ نيكوپارس‌‏‎
واردات‌‏‎ -‎ صادرات‌‏‎
ايران‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ اطاق‌‏‎ عضو‏‎

دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دارد‏‎ چشم‌‏‎ فوتبال‌كشور‏‎ جام‌‏‎


شموشك‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمام‌نقشه‌هاي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ لازم‌‏‎ انگيزه‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
اصلي‌‏‎ ياران‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ ضمن‌‏‎ نيز‏‎ شموشك‌‏‎.‎رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ نكرد ، ‏‎ برملا‏‎
را‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ بود ، ‏‎ نشانده‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ ناظر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
از‏‎ بتواند‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ نگاه‌‏‎ پنهان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎
.بگيرد‏‎ امتياز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎

از‏‎ تفاوتهاي‌عمده‌اي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌باشگاههاي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حركتي‌‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ تيمها‏‎ مالي‌بين‌‏‎ امكانات‌‏‎ نظر‏‎
اين‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بيفتد‏‎ مسيركه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ خود‏‎ بدليل‌ماهيت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آغاز‏‎
آن‌‏‎ جهان‌بسوي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اكثر‏‎ گرايش‌‏‎ حرفه‌اي‌و‏‎ فوتبال‌‏‎ بحث‌‏‎.‎بود‏‎ پديده‌خواهد‏‎
ما‏‎ فوتبال‌‏‎ وبه‌ناچار‏‎ است‌‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌معيارهاي‌‏‎ رسيدن‌‏‎ بدليل‌‏‎ تنها‏‎
با‏‎ شدن‌‏‎ روبرو‏‎ و‏‎ تقابل‌‏‎ بتوانددر‏‎ تا‏‎ بپذيرد‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ بايداين‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎
امروز‏‎ كه‌‏‎ فوتبالي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ استحكام‌‏‎ نيز‏‎ حريفان‌غيرآسيايي‌‏‎
اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ حرفه‌اي‌‏‎.ندارد‏‎ روشني‌‏‎ سيستم‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ نيز‏‎ آماتوري‌‏‎ حيطه‌‏‎ از‏‎
در‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ موفق‌تر‏‎ حريفان‌‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ كند‏‎ نزديك‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ فعلي‌‏‎ موقعيت‌‏‎
هم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اما‏‎ شده‌ ، ‏‎ متحمل‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مخارج‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎
به‌‏‎ تك‌بعدي‌‏‎ بطور‏‎ مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ حركتي‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ عمومي‌‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ را‏‎ حركتش‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ نگاه‌‏‎ مسائل‌‏‎
جا‏‎ تئوري‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎.‎نزند‏‎ لطمه‌‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎
پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ جامها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موفق‌‏‎ زماني‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎
معنا‏‎ موفق‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ جام‌‏‎ برتر ، ‏‎ جام‌‏‎.‎برسد‏‎
بطور‏‎ حذفي‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
استقلال‌‏‎.‎برساند‏‎ انتها‏‎ به‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حركتي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ نگاه‌‏‎ يكسان‌‏‎
اما‏‎ دارد ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ ابزار‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هدفي‌‏‎ چنين‌‏‎ نيز‏‎
ما‏‎ فوتبال‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ابزاري‌‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ مالي‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎
.برساند‏‎ معقول‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ را‏‎

رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تساوي‌‏‎
ماشين‌سازي‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎
.رفت‌‏‎
دراختيار‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ را‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
داشت‌‏‎ سعي‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ و‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ باگماردن‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ دلخواه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ تا‏‎
مهاجمانش‌‏‎ بي‌دقتي‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خوب‏‎ موقعيت‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ ازدست‌‏‎
بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نداشت‌‏‎ ثمري‌‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تلاش‌‏‎
.خاتمه‌يابد‏‎ گل‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ سه‌شنبه‌ 30‏‎ روز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
به‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ مقابل‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ مرحله‌يك‌‏‎
علي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏14‏‎)‎ رستمي‌‏‎ داود‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.افتاد‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏31‏‎) باغميشه‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ (‎و 75‏‎ ‎‏‏87‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تهامي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ گل‌‏‎
.يابد‏‎ خاتمه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ برابر‏‎
در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ برصفر‏‎ چهار‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ شش‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ مجموع‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ شموشك‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ هشياري‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ نوشهر‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ محبوب‏‎ داود‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌ 82‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ گل‌اين‌‏‎ تنها‏‎
خاتمه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌سود‏‎ نتيجه‌ 51‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎
شاهين‌‏‎ با‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ بدين‌ترتيب‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎بود‏‎ يافته‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ روبه‌رو‏‎ اهواز‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎