چهارم‌ ، شماره‌ 1195‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ بهمن‌ 1375 ، 15‏‎ شنبه‌ 27‏‎


ايران‌‏‎ سكو‏‎
شيشه‌اي‌ ، ‏‎ نماي‌‏‎ كاذب ، ‏‎ سقف‌‏‎ نرده‌ ، ‏‎ پنجره‌ ، ‏‎ درب ، ‏‎ پروفيل‌ ، ‏‎ توليدكننده‌‏‎
(شده‌‏‎ رنگ‌‏‎ وپيش‌‏‎ ساخته‌‏‎ پيش‌‏‎) اداري‌‏‎ چوبي‌ ، لوازم‌‏‎ دربهاي‌‏‎ فريم‌‏‎ پارتيشن‌ ، ‏‎
ايتاليا‏‎ سكو‏‎ كارخانجات‌‏‎ ليسانس‌‏‎ تحت‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


تهران‌يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ -‎ اهواز 4‏‎ استقلال‌‏‎ o
حميد‏‎ و‏‎ (‎‏‏75‏‎) اصل‌‏‎ حمدي‌‏‎ اميد‏‎ (‎‏‏59‏‎) عادل‌حرداني‌‏‎ (‎‏‏57‏‎) پاكدل‌‏‎ غلام‌‏‎:‎گلها‏‎
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏46‏‎)‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ اهواز ، ‏‎ براي‌استقلال‌‏‎ (‎‏‏90‏‎)‎ نادريان‌فر‏‎

صفر‏‎ شموشك‌نوشهر‏‎ -‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ o
براي‌كشاورز‏‎ (‎‎‏‏50‏‎) مطهري‌‏‎ حميد‏‎:گل‌‏‎.‎
صفر‏‎ اكريل‌اصفهان‌‏‎ پلي‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎ o
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏67‏‎)‎ امين‌راستي‌‏‎ (‎‏‏20‏‎) حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:گلها‏‎.
يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ -‎ انزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏66‏‎) مقدم‌‏‎ فيضي‌‏‎ رحمت‌‏‎ پنالتي‌و‏‎ (‎‏‏44‏‎) قديري‌‏‎ كاظم‌‏‎:‎گلها‏‎.
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏86‏‎) شاهوردي‌‏‎ عبدالله‌‏‎ ملوان‌ ، ‏‎
يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎-‎ يك‌‏‎ تبريز‏‎ سازي‌‏‎ ماشين‌‏‎ o
(‎‏‏54‏‎)باغميشه‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‎‏‏47‏‎) علوي‌‏‎ سيدمحمد‏‎:‎گلها‏‎.
تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ پيام‌مقاومت‌‏‎ -‎ اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ o
ستار‏‎ و‏‎ براي‌سپاهان‌‏‎ (‎‎‏‏13‏‎)‎ فياض‌‏‎ اسفنديار‏‎(‎‏‏4‏‎) بصيرت‌‏‎ مجيد‏‎:‎گلها‏‎.‎
براي‌پيام‌‏‎ (‎‎‏‏58‏‎) همداني‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ o.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎