چهارم‌ ، شماره‌ 1199‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 19‏‎ چهارشنبه‌ 1‏‎


داملران‌‏‎
وطيور‏‎ دام‌‏‎ ودرمان‌‏‎ بهداشت‌‏‎
بيشتر‏‎ توليد‏‎ بازده‌‏‎
افزونتر‏‎ اقتصادي‌‏‎ صرفه‌‏‎

شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ مرحله‌يك‌‏‎ در‏‎


پيروزي‌‏‎ با‏‎ مدت‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ صعود‏‎ راه‌‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎.‎شود‏‎ آشنا‏‎
.كرد‏‎ هموار‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بعدي‌‏‎

فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ هشتم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
برگزار‏‎ وشيراز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌با‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌مرحله‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ تيمهاي‌استقلال‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
.صعودكردند‏‎
ماشين‌سازي‌تبريز‏‎ تيم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آزادي‌استقلال‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎
بود‏‎ گرفته‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ احتياطي‌‏‎ شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ متفاوت‌‏‎ باچهره‌اي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
در‏‎ را‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ ازابتدا‏‎ سابقش‌‏‎ تيم‌‏‎ حذف‌‏‎ براي‌‏‎ حجازي‌‏‎
با‏‎ ورمزيار‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎
اين‌‏‎ هجومي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ تا‏‎ داشتند‏‎ وظيفه‌‏‎ بلند‏‎ طولي‌‏‎ شعاع‌‏‎ و‏‎ زياد‏‎ عمل‌‏‎ آزادي‌‏‎
.كنند‏‎ گسترده‌‏‎ تيم‌را‏‎
روي‌يك‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ارزيابي‌يكديگر‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎
سر‏‎ ضربه‌‏‎ ورمزياربا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎ ضربه‌‏‎.‎شد‏‎ گل‌‏‎ صاحب‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ حسن‌زاده‌اولين‌‏‎ جواد‏‎
حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ اين‌‏‎ تصور‏‎ برخلاف‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
ناهماهنگ‌‏‎ سه‌گانه‌اش‌‏‎ خطوط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ دفاع‌‏‎ بي‌هدف‌‏‎ بود‏‎
سرعت‌تيمي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ حجازي‌‏‎ سوي‌‏‎ تاكتيكي‌از‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
آرايش‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ بيشتر‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎ دفاعي‌‏‎
قرارگرفت‌ ، ‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ جانشين‌حسن‌زاده‌‏‎ مهرانپور‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
راست‌‏‎ به‌جناح‌‏‎ ورمزيار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ زمين‌استقرار‏‎ مركز‏‎ در‏‎ زرينچه‌‏‎
.رفت‌‏‎
سرتبديل‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ را‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ عمقي‌‏‎ پاس‌‏‎ دقيقه‌ 67 ، ‏‎ در‏‎
سومين‌‏‎ به‌‏‎ زيباي‌پرورش‌خواه‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ دردقيقه‌ 90‏‎ استقلال‌‏‎كرد‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
.خودرسيد‏‎ گل‌‏‎
تيم‌‏‎ مي‌بايست‌با‏‎ نهايي‌‏‎ چهارم‌‏‎ يك‌‏‎ درمرحله‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.كند‏‎ ديدار‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎

به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ بازي‌‏‎ نيز‏‎ شيراز‏‎ كرددر‏‎ صعود‏‎ برق‌ ، ‏‎
.انجاميد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎
رساندو‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ هوسپيان‌گل‌‏‎ آندرانيك‌‏‎ دقيقه‌ 16 ، ‏‎ در‏‎
.كشاند‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌را‏‎ دقيقه‌ 68‏‎ در‏‎ زارعي‌‏‎ علي‌‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ مساوي‌‏‎ (‎‏‏3بر3‏‎)اصفهان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎
.شد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎ حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ گل‌زده‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎
.تراكتورسازي‌مي‌رود‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ چهارم‌نهايي‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎