چهارم‌ ، شماره‌ 1203‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 24‏‎ دوشنبه‌ 6‏‎


ايران‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ آهنگري‌‏‎ شركت‌‏‎
‎‏‏،‏‎ پيچيده‌‏‎ چه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ساده‌‏‎ چه‌‏‎
‎‏‏،‏‎ نگيريم‌‏‎ كوچك‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ تجربه‌‏‎ آنقدر‏‎ ما‏‎
. دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هركاري‌‏‎ اما‏‎

طرح‌‏‎ كليات‌‏‎ :‎مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ تصويب‏‎ صلاحيت‌قضات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎


رياست‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شد‏‎ اسلامي‌تشكيل‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ روحاني‌نايبرئيس‌‏‎ حسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ فوريتي‌‏‎ يك‌‏‎ طرح‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ كليات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ اول‌‏‎ شور‏‎ در‏‎ قضات‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎
صلاحيت‌قضاتي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ شور‏‎ طرح‌در‏‎ اين‌‏‎ جزئيات‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
مصرحه‌‏‎ مقامات‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ براساس‌موازين‌‏‎ آنان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ كه‌‏‎
صورت‌‏‎ قضات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ عالي‌‏‎ محكمه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ترديد‏‎ مورد‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌گيرد‏‎
بند‏‎ يك‌‏‎ الحاق‌‏‎ دوفوريتي‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ دستور‏‎ ديگر‏‎
وهـاين‌‏‎ بندهاي‌د‏‎ جايگزين‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ سال‌ 76‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ تبصره‌ 25‏‎ به‌‏‎
.نرسيد‏‎ به‌تصويب‏‎ آن‌‏‎ كليات‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تبصره‌‏‎
بين‌‏‎ استانها‏‎ اعتبارات‌‏‎ كه‌صددرصد‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ توزيع‌‏‎ استان‌‏‎ آن‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
سوگند‏‎ مراسم‌‏‎ آستارا‏‎ نماينده‌‏‎ مرحبا‏‎ شاپور‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
اكثريت‌آراء‏‎ حائز‏‎ شهر ، ‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌مياندوره‌اي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎آورد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎
.دارد‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ فردا‏‎ مجلس‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎