چهارم‌ ، شماره‌ 1203‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 24‏‎ دوشنبه‌ 6‏‎


نورسا‏‎
غذايي‌‏‎ مواد‏‎ صادركننده‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ بهمن‌‏‎ -‎ استقلال‌ 3‏‎ o
(‎‏‏52‏‎) مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏30‏‎)‎ حسن‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏5‏‎) زرينچه‌‏‎ جواد‏‎:‎گلها‏‎
.بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏68‏‎)‎ يوسفي‌‏‎ استقلال‌ ، اكبر‏‎ براي‌‏‎
برق‌ 2‏‎ - ذوبآهن‌ 3‏‎ o
نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏63‏‎) ارادنيكوئيان‌‏‎ (و 52‏‎ ‎‏‏37‏‎)‎ سيمكاني‌‏‎ عباس‌‏‎:گلها‏‎
.براي‌ذوبآهن‌‏‎ پنالتي‌‏‎
.شيراز‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏71‏‎)‎ بخش‌‏‎ آسمان‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏34‏‎) زارعي‌‏‎ علي‌‏‎
نفت‌ 3‏‎ صنعت‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏62‏‎)‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ (و 73‏‎ ‎‏‏33‏‎) تن‌‏‎ روئين‌‏‎ غلامعلي‌‏‎:‎گلها‏‎.
.ماشين‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏71‏‎)‎ صابرتقي‌زاده‌‏‎ و‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎