چهارم‌ ، شماره‌ 1207‏‎ مارس‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 1‏‎ شنبه‌ 11‏‎


سيمكات‌‏‎
تبريز‏‎ وكابل‌‏‎ سيم‌‏‎ شركت‌‏‎
فشارضعيف‌‏‎ برق‌‏‎ وكابل‌‏‎ سيم‌‏‎ انواع‌‏‎ توليد‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎ o
و‏‎ (‎‎‏‏25‏‎) راستي‌‏‎ امين‌‏‎ براي‌استقلال‌ ، ‏‎ (‎‏‏18‏‎) اكبريان‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏54‏‎)‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎
اصفهان‌ 2‏‎ سيمان‌سپاهان‌‏‎ -‎ صفر‏‎ نوشهر‏‎ شموشك‌‏‎ o
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎(و 84‏‎ ‎‏‏72‏‎)‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎:گلها‏‎.
يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎-‎ يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏88‏‎) عيوضي‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏86‏‎) حسيني‌‏‎ كمال‌‏‎ سيد‏‎:گلها‏‎.
تراكتورسازي‌‏‎
شيراز 2‏‎ برق‌‏‎ -‎ كرج‌ 3‏‎ بهمن‌‏‎ o
و‏‎ ‎‏‏34‏‎) زارعي‌‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏5‏‎)‎ محمدي‌‏‎ شاه‌‏‎ و‏‎ (و 90‏‎ ‎‏‏3‏‎) مديرروستا‏‎:‎گلها‏‎.‎
برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏57‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎