چهارم‌ ، شماره‌ 1220‏‎ مارس‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 17‏‎ دوشنبه‌ 27‏‎


تعطيلات‌‏‎
ومسافرتي‌بين‌المللي‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ دفترخدمات‌‏‎

سال‌ 75‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ - پيروزي‌‏‎


استقلال‌‏‎.‎بود‏‎ توام‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ سال‌هفتادوپنج‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ دوگل‌‏‎ هر‏‎.‎كرد‏‎ غلبه‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ بر‏‎ دوگل‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
نورا‏‎ سال‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎ تا‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ استقلال‌به‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ علي‌اكبريان‌‏‎
.كنند‏‎ آغاز‏‎ شادي‌‏‎ با‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ سه‌‏‎
كرد‏‎ باور‏‎ را‏‎ جوانانش‌‏‎ و‏‎ حجازي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎
امروز‏‎ آزادگان‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
از‏‎ پيروزي‌‏‎.‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ ميزبان‌پيروزي‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ سپاهان‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ تثبيت‌شده‌‏‎ وقهرماني‌اش‌‏‎ است‌‏‎ امتياز‏‎(‎‏‏48‏‎)‎ صاحب‏‎ بازي‌‏‎(‎‎‏‏22‏‎)
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ سومي‌در‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پيروزي‌‏‎
سپاهان‌‏‎.‎ندارد‏‎ زيادي‌‏‎ فاصله‌‏‎ رقابتهاي‌قاره‌اي‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
.مي‌رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ باانگيزه‌هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ دراين‌‏‎ نيز‏‎
تيم‌شهرستاني‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌نايب‏‎ كسب‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎
خودپيروزي‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امتيازي‌‏‎(‎‏‏41‏‎)‎ بازي‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏24‏‎)‎ از‏‎ سپاهان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ صعود‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ رده‌چهارم‌‏‎ از‏‎ كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
جناح‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ حملات‌اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ لئون‌استپانيان‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ اتكاي‌‏‎ نقطه‌‏‎
.طراحي‌مي‌شود‏‎ راست‌‏‎
بازي‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ هشتم‌فروردين‌‏‎ تا‏‎ تيمها‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
دست‌‏‎ موردنظر‏‎ آمادگي‌‏‎ به‌‏‎ تيمها‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ فرصت‌‏‎ بهترين‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎
.كنند‏‎ پيدا‏‎
عقبافتاده‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ يادشده‌‏‎ درتاريخ‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
.شود‏‎ يكسان‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ بازيهاي‌تيمهاي‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎

گلهاي‌علي‌اكبريان‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ پيروزي‌‏‎
تهران‌و‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دوبازي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رقابتها ، ‏‎ همين‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ اهواز‏‎
درزمين‌‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ اعلام‌‏‎ بدون‌‏‎ وپلي‌اكريل‌‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎
جسارت‌‏‎ مزد‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎!نفر‏‎ حضور 50‏‎ در‏‎ و‏‎ ناهموار‏‎
.آورد‏‎ بدست‌‏‎ حياتي‌‏‎ امتياز‏‎ باجوانانش‌ 3‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ حجازي‌‏‎
كريمي‌ ، محمد‏‎ محمود‏‎ خيرانديش‌ ، ‏‎ تركيبنيما‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
بهروزپرورش‌خواه‌ ، ‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ مهدي‌پاشازاده‌ ، ‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ وعلي‌اكبريان‌‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ زرينچه‌ ، محمدرضامهرانپور ، ‏‎ جواد‏‎
و‏‎.‎كردند‏‎ بازي‌‏‎ جانشين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎ و‏‎ شرفي‌‏‎ حميد‏‎ آمد ، ‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏85‏‎) و‏‎ (‎‏‏20‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ علي‌اكبريان‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ استواري‌‏‎ ميرزا‏‎ علي‌‏‎ توسط‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
ايستاد‏‎ هفتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎(‎‎‏‏34‏‎) پيروزي‌‏‎ بااين‌‏‎ استقلال‌‏‎
.ماند‏‎ ثابت‌‏‎ درامتياز 29‏‎ بازي‌ 24 ، ‏‎ در‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎

شد‏‎ اميدوار‏‎ اهواز ، ‏‎ استقلال‌‏‎
لطف‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎بود‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ شهرميزبان‌‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
به‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ اما‏‎ بود‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ حمايت‌‏‎
صعود‏‎ دوازدهم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ چهاردهم‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎
.كند‏‎
.شد‏‎ زده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏63‏‎)پاكدل‌‏‎ غلام‌‏‎ توسط‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
باشد‏‎ جام‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جديدمي‌تواند‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
حس‌‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ تا‏‎ ماند‏‎ ثابت‌‏‎(‎‏‏28‏‎)‎ امتياز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ برق‌‏‎
.كند‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎