پنجم‌ ، شماره‌ 1228‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ فروردين‌ 1376 ، 12‏‎ شنبه‌ 23‏‎


كاچيران‌‏‎
توليد‏‎ كارخانه‌‏‎ اولين‌‏‎
وخاورميانه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ وگلدوزي‌‏‎ خياطي‌‏‎ چرخ‌‏‎

داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎


كويت‌‏‎ به‌‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ جهت‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
مواجه‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎
شاهرودي‌ ، غفاري‌ ، ‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ بازي‌با‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎.‎سازد‏‎
به‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ استواري‌‏‎ ميرزا‏‎ يزداني‌ ، حلالي‌ ، ‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ فلاحت‌زاده‌ ، ‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ شاهرودي‌به‌‏‎ رضا‏‎ شليك‌‏‎ دقيقه‌ 6‏‎ در‏‎.‎رفت‌‏‎ مصاف‌حريف‌‏‎
فرهادمجيدي‌‏‎ پاس‌‏‎ روي‌‏‎ استواري‌‏‎ ميرزا‏‎ علي‌‏‎ دردقيقه‌ 26‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تبديل‌‏‎
.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎