پنجم‌ ، شماره‌ 1233‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ فروردين‌ 1376 ، 17‏‎ پنجشنبه‌ 28‏‎


البرز‏‎ چيني‌‏‎
البرز‏‎ چون‌‏‎ وزيبا‏‎ سخت‌‏‎

اهواز‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ انتظاريك‌‏‎ در‏‎


آزادگان‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
به‌‏‎ نيز‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ دوبازي‌‏‎ آبادان‌‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ روزگذشته‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ امروز‏‎
با‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ توانست‌‏‎ اين‌شهر‏‎ برق‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ شيراز ، ‏‎ در‏‎
.كند‏‎ متوقف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ نتيجه‌‏‎
برق‌‏‎ و‏‎ صعودكرد‏‎ هفتم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎(‎‎‏‏35‏‎) تساوي‌‏‎ بااين‌‏‎ استقلال‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ يازدهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏32‏‎)‎ با‏‎ نيز‏‎
توانست‌با‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ مشكوك‌بدست‌‏‎ نتيجه‌‏‎ يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ صنعت‌نفت‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎
واكنش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ واگذار‏‎ بازي‌را‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ نفت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ مواجه‌‏‎ خودي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎ زننده‌‏‎ (‎‏‏50‏‎)‎ علي‌ميرزااستواري‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏45‏‎)‎ سرخاب‏‎ عباس‌‏‎
.ثمررساند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ (‎‏‏74‏‎)مولايي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎

مرادي‌يك‌‏‎ جلال‌‏‎ دقيقه‌ 80 ، ‏‎ در‏‎ ازآبادان‌ ، ‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ضعيفي‌‏‎ بسيار‏‎ قضاوت‌‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نفت‌نگرفت‌‏‎ بسود‏‎ را‏‎ مسلم‌‏‎ پنالتي‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎
نهم‌جاي‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏35‏‎)‎صاحب‏‎ پيروزي‌‏‎ بااين‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎
.گرفت‌‏‎
اصفهان‌برگزار‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ سپاهان‌نيز‏‎ و‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ امروز‏‎ به‌‏‎!!بارندگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎

فردا‏‎ بازيهاي‌‏‎
كرج‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ آزادگان‌ ، فردا‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
.مي‌رود‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌ديدار‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ اهواز ، ‏‎ در‏‎
.مي‌رود‏‎ اهواز‏‎ به‌‏‎ شيرازبلافاصله‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌‏‎ اما‏‎ مي‌برد‏‎ بسر‏‎ امنيت‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏35‏‎)‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
خيلي‌‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎.‎است‌‏‎ خطر‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏31‏‎)‎ با‏‎ اهوازي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ حساس‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ خاصي‌‏‎ تاثير‏‎ تيمها‏‎ ديگر‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎
يك‌ديدار‏‎ نگيرد‏‎ انجام‌‏‎ قبلي‌‏‎ باتوافقهاي‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ زيبا‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ باهم‌پيكار‏‎ كشاورز‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ نيز‏‎ كرج‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎