پنجم‌ ، شماره‌ 1234‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ فروردين‌ 1376 ، 19‏‎ شنبه‌ 30‏‎


ملي‌‏‎ كفش‌‏‎
است‌‏‎ ما‏‎ اعتبار‏‎ ما‏‎ ضمانت‌‏‎

شد ، ‏‎ صدرنشين‌‏‎ سپاهان‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
خورد‏‎ شكست‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎


پايين‌تر‏‎ رده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ هواز‏‎ استقلال‌‏‎
را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ هجومي‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ مي‌كردبا‏‎ احساس‌‏‎ را‏‎ جدول‌‏‎
.شود‏‎ دور‏‎ خطر‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ جدول‌‏‎ رده‌دهم‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎

ديدار‏‎ سه‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
برابر‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پيگيري‌‏‎
.شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎
كه‌‏‎ يكديگررفتند‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ همشهري‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
حريف‌‏‎ كعبيان‌پور‏‎ احمد‏‎ و‏‎ فياضي‌‏‎ اسفنديار‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ سلطاني‌‏‎ هاشم‌‏‎ توسط‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سختكوش‌‏‎
ميدان‌‏‎ چهره‌‏‎ بهترين‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سلطاني‌‏‎.‎رسيد‏‎ به‌ثمر‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎
بازي‌‏‎ نفره‌‏‎ بصيرت‌ 10‏‎ مجيد‏‎ اخراج‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ دقيقه‌ 18 ، ‏‎ از‏‎ سپاهان‌‏‎.‎بود‏‎
.رفت‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏50‏‎) صاحب‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاهان‌‏‎.‎كرد‏‎
با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ روبه‌رو‏‎ كشاورز‏‎ ته‌جدولي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ كرج‌ ، ‏‎ در‏‎
.شكست‌داد‏‎ را‏‎ نگون‌بخت‌‏‎ كشاورز‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎
براي‌‏‎ جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ شاه‌محمدي‌‏‎ مديرروستا ، ‏‎
جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎) برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎.زدند‏‎ گل‌‏‎ كشاورز‏‎
.نخورد‏‎ تكان‌‏‎ قعرجدول‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏17‏‎) با‏‎ هم‌‏‎ كشاورز‏‎.باقي‌ماند‏‎
بانتيجه‌ 3‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ پربرخورد‏‎ و‏‎ پرگل‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
و‏‎ حمدي‌اصل‌‏‎ اميد‏‎ سعدي‌ ، ‏‎ عبدالرضا‏‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ بر 2‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ اختر‏‎ و‏‎ مرفاوي‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎
.زدند‏‎ گل‌‏‎
عادل‌‏‎ عمدروي‌‏‎ خطاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ (‎‏‏64‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ غلامپور‏‎ بهزاد‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
(‎‏‏34‏‎) بردصاحب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎شد‏‎ اخراج‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ حرداني‌‏‎
هفتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ استقلال‌تهران‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ دهم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎
.باقي‌ماند‏‎ جدول‌‏‎

يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -‎ اصفهان‌ 2‏‎ سپاهان‌‏‎ o آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
و‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏86‏‎)‎ كعبيان‌پور‏‎ احمد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏42‏‎)‎ فياضي‌‏‎ اسفنديار‏‎:‎گل‌ها‏‎.
ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎پنالتي‌‏‎ ‎‏‏20‏‎)‎ هاشم‌سلطاني‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ - كرج‌ 3‏‎ بهمن‌‏‎ o
فرهاد‏‎ و‏‎ (‎‏‏41‏‎) شاه‌محمدي‌‏‎ جمشيد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏13‏‎)‎ مديرروستا‏‎ اصغر‏‎ علي‌‏‎:گل‌ها‏‎.
كشاورز‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎) جمشيدي‌‏‎ پژمان‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏73‏‎) مجيدي‌‏‎
تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ اهواز 3‏‎ استقلال‌‏‎ o
(‎‏‏62‏‎)اميدحمدي‌اصل‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏52‏‎)‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏10‏‎) سعدي‌‏‎ عبدالرضا‏‎:‎گل‌ها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏80‏‎)‎ ادمونداختر‏‎ و‏‎ (‎‏‏20‏‎)‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ اهواز ، ‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
.تهران‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎