پنجم‌ ، شماره‌ 1240‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ ارديبهشت‌ 1376 ، 27‏‎ شنبه‌ 7‏‎


حافظ‏‎ كاشي‌‏‎
وهنرايراني‌‏‎ جهاني‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎

مصر‏‎ نماينده‌ء‏‎ مقابل‌‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ مصر‏‎ منصوره‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
شد‏‎ برگزار‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ ال‌مكتوم‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ دبي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ چارچوب‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ مصر‏‎ منصوره‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌سود‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 2‏‎ با‏‎
در‏‎ شبگذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ بر1‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سودان‌‏‎ هلال‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎
.يافت‌‏‎
مي‌شود‏‎ امارات‌برگزار‏‎ الاهلي‌‏‎ تيم‌‏‎ ميزباني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ دبي‌‏‎ در‏‎ امشب‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎