پنجم‌ ، شماره‌ 1241‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ ارديبهشت‌ 1376 ، 28‏‎ دوشنبه‌ 8‏‎


ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشتيراني‌‏‎
خاورميانه‌‏‎ تجاري‌‏‎ ناوگان‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
دريائي‌‏‎ ونقل‌‏‎ حمل‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ سي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎

اهلي‌‏‎ بر 3‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ امارات‌‏‎


مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
دربرابر‏‎ ديشب‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ درامارات‌‏‎ كه‌‏‎ دوبي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ بر 3‏‎ بانتيجه‌ 4‏‎ امارات‌ ، ‏‎ دوبي‌‏‎ اهلي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ اهلي‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 2‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
.است‌‏‎ دوبي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ سومين‌‏‎ اين‌‏‎
بر 1به‌‏‎ بانتيجه‌ 3‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ سودان‌‏‎ هلال‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مصر‏‎ منصوره‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ استقلال‌‏‎ سود‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ منصوره‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏2بر 1‏‎
تيم‌‏‎ چهار‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ دوستي‌‏‎ عنوان‌جام‌‏‎ تحت‌‏‎ دوبي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
هلال‌از‏‎ امارات‌ ، ‏‎ از‏‎ دوبي‌‏‎ اهلي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ دوبي‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ارديبهشت‌ماه‌‏‎ يكم‌‏‎ از‏‎ مصر‏‎ از‏‎ منصوره‌‏‎ و‏‎ سودان‌‏‎
سودان‌‏‎ هلال‌‏‎ ديدار‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
آخرين‌دقايق‌‏‎ تا‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بستگي‌‏‎ مصر ، ‏‎ منصوره‌‏‎ و‏‎
.نكرديم‌‏‎ دريافت‌‏‎ خبري‌‏‎ ديشب‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎