پنجم‌ ، شماره‌ 1242‏‎ آوريل‌ 1997 ، سال‌‏‎ ارديبهشت‌ 1376 ، 29‏‎ سه‌شنبه‌ 9‏‎


سوليران‌‏‎
درايران‌‏‎ فولادي‌‏‎ اسكلتهاي‌‏‎ وسازنده‌‏‎ طراح‌‏‎ وبزرگترين‌‏‎ اولين‌‏‎

بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
شد‏‎ دوم‌‏‎ دبي‌‏‎


بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
دست‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏6‏‎)‎ كسب‏‎ با‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ دبي‌‏‎
.يافت‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ كرد ، ‏‎ برگزار‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در 3‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ بر 3‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ دبي‌‏‎ اهلي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ سودان‌‏‎ هلال‌‏‎
مغلوب‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 2‏‎ با‏‎ مصر‏‎ منصوره‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎
.شد‏‎
با‏‎ دوستي‌‏‎ عنوان‌جام‌‏‎ با‏‎ دبي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
منصوره‌‏‎ و‏‎ سودان‌‏‎ از‏‎ هلال‌‏‎ امارات‌ ، ‏‎ از‏‎ دبي‌‏‎ اهلي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ شركت‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ مصر‏‎ از‏‎
.رسيد‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ كسب 7‏‎ با‏‎ مصر‏‎ منصوره‌‏‎ تيم‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎