پنجم‌ ، شماره‌ 1247‏‎ مه‌ 1997 ، سال‌‏‎ ارديبهشت‌ 1376 ، 5‏‎ دوشنبه‌ 15‏‎


ايران‌‏‎ شهد‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎)‎
غذايي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ كنستانتره‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
دقيقه‌ 5‏‎ در‏‎ بخش‌‏‎ آسمان‌‏‎ مجيد‏‎:‎گل‌‏‎
(‎‏‏25‏‎) سيانكي‌‏‎ (‎و 12‏‎ ‎‏‏50‏‎) عقابي‌‏‎:گلها‏‎.اكريل‌ 3‏‎ پلي‌‏‎ - شموشك‌ 3‏‎ o
پلي‌اكريل‌‏‎ براي‌‏‎(‎‏‏55‏‎)‎ حيدري‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏8545‏‎) افشين‌فر‏‎.‎شموشك‌‏‎ براي‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ - آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
.براي‌استقلال‌‏‎(‎‎‏‏28‏‎)‎براي‌نفت‌ومهرانپور‏‎(‎پنالتي‌‏‎-‎‎‏‏48‏‎)‎وعوده‌پور‏‎(‎‏‏35‏‎)‎سراج‌‏‎:گلها‏‎
صفر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تهران‌‏‎ كشاورز‏‎ o.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎