پنجم‌ ، شماره‌ 1255‏‎ مه‌ 1997 ، سال‌‏‎ ارديبهشت‌ 1376 ، 14‏‎ چهارشنبه‌ 24‏‎


Film International
نو‏‎ قالبي‌‏‎ در‏‎ نو‏‎ شماره‌اي‌‏‎
...و‏‎ گزارش‌‏‎ مصاحبه‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ مقالاتي‌‏‎ حاوي‌‏‎

لهستان‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎


كاريكاتورساتريكون‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎:‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎.‎
داوران‌‏‎ هيئت‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ لهستان‌ ، ‏‎
شهريور‏‎ تا 9‏‎ خرداد‏‎ از 14‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
.شود‏‎ مذكور‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ توانست‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎
كاريكاتور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ جوايز‏‎ اهداء‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ افتتاح‌‏‎ مراسم‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شهرلگنيكا‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ روز 23‏‎ در‏‎ ساتريكون‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎