پنجم‌ ، شماره‌ 1264‏‎ مه‌ 1997 ، سال‌‏‎ خرداد 1376 ، 26‏‎ دوشنبه‌ 5‏‎


البرز‏‎ فرش‌‏‎
تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎
ماشيني‌‏‎ فرش‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ خوشنام‌‏‎

براي‌‏‎ راه‌‏‎:جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
آباد ، ‏‎ ايراني‌‏‎ جهت‌ايجاد‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ ادامه‌‏‎
شده‌است‌‏‎ فراهم‌‏‎ وآزاد‏‎ مستقل‌‏‎


ديشب‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ جديد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
رئيس‌جمهور‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ دفتر‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎
.كرد‏‎ ديدار‏‎
آقاي‌‏‎ جناب‏‎ مجددانتخاب‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ اين‌ديدار‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اظهار‏‎ ايران‌‏‎ به‌رياست‌جمهوري‌‏‎ مردم‌‏‎ قاطع‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎
رياست‌جمهوري‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دشمنان‌ ، ‏‎ سوء‏‎ تبليغات‌‏‎ به‌رغم‌‏‎.داشت‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ بسيار‏‎
فرصت‌مناسبي‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ بالاي‌مردم‌‏‎ و‏‎ قاطع‌‏‎ راي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
(ره‌‏‎)‎راحل‌‏‎ امام‌‏‎ هدفهاي‌بلند‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ جهت‌خدمت‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎
جديد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ منويات‌‏‎ و‏‎
و‏‎ كارآمد‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎ همه‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ سازندگي‌‏‎ راه‌‏‎ بتواند‏‎ دلسوز‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌جمهوري‌ ، ‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ فرزانه‌‏‎ رهبر‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ شدن‌‏‎ برگزار‏‎ باشكوهتر‏‎ هرچه‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ سازندگي‌‏‎ فراگير‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎
آزاد‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ آباد ، ‏‎ ايراني‌‏‎ ايجاد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌‏‎ كشور ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فراهم‌‏‎
ازتجربه‌هاي‌‏‎ حتما‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ دربرنامه‌هاي‌‏‎ اينجانب‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مقتدرانه‌‏‎ كه‌‏‎ سازندگي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ سردار‏‎ راهنمائيهاي‌‏‎ و‏‎ ارزشمند‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ استفاده‌‏‎ شد‏‎ استقلال‌رهنمون‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سخت‌ترين‌شرايط‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎