پنجم‌ ، شماره‌ 1284‏‎ ژوئن‌ 1997 ، سال‌‏‎ خرداد 1376 ، 21‏‎ شنبه‌ 31‏‎


خراسان‌‏‎ شهد‏‎
غذايي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ كنستانتره‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

غلبه‌كرد‏‎ برتراكتورسازي‌‏‎ استقلال‌‏‎


سال‌ 75‏‎ - آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

صفر‏‎ تراكتورسازي‌تبريز‏‎ -‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
(دقيقه‌ 53‏‎) پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:گل‌‏‎.‎
فرشباف‌‏‎ و‏‎ محمدوند‏‎ و‏‎ (‎استقلال‌‏‎)‎مهران‌پور‏‎ محمدرضا‏‎:‎اخطارها‏‎.‎
(تراكتورسازي‌‏‎)‎
فلاح‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ خسروي‌‏‎ كمك‌علي‌‏‎ به‌‏‎ باعزم‌‏‎ عبدالله‌‏‎:داور‏‎
هزارنفر‏‎ چهل‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎:‎تماشاگر‏‎.‎
گذشته‌در‏‎ روز‏‎ تبريز‏‎ وتراكتورسازي‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
فوتبال‌‏‎ نهم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ افتاده‌‏‎ عقب‏‎ يك‌بازي‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
تلافي‌‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ شكست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎
ظاهر‏‎ برنامه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ سردرگم‌‏‎ بسيار‏‎ اول‌استقلال‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
محمد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ حملات‌‏‎ اندك‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اكبريان‌‏‎ علي‌‏‎ توسط‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ تقوي‌‏‎
.ببرد‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ بهره‌‏‎ نتوانست‌‏‎
شرايط‏‎ اكبريان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌اختر‏‎ جايگزين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
حريف‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ دوم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ تمام‌ 45‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ شهرستاني‌‏‎
اين‌ميدان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ تقوي‌‏‎ سانترمحمد‏‎ روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ دقيقه‌ 53‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ محكم‌‏‎ ضربه‌سر‏‎ با‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎
جانشين‌‏‎)‎ ماجدي‌‏‎ ميرشاد‏‎ و‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ با‏‎ بارها‏‎ متعدد‏‎ حملات‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
.پراكند‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ بوي‌‏‎ (‎قلعه‌نويي‌‏‎
تنها‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ماجدي‌‏‎ اخترو‏‎ ادموند‏‎ و 65‏‎ دقايق‌ 56‏‎ در‏‎
هدر‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ دو‏‎ داشتند ، ‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ چندجابجايي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بيشتر‏‎ تحرك‌‏‎.‎دادند‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ ارتباطبا‏‎ در‏‎ پاشازاده‌‏‎ و‏‎ ورمزيار ، قلعه‌نويي‌‏‎ فعالانه‌‏‎
و‏‎ فضا‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ دوهمه‌گاه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ ومرفاوي‌‏‎ اختر‏‎
.شوند‏‎ برخوردار‏‎ حريف‌‏‎ برابرمدافعان‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ عمل‌‏‎ آزادي‌‏‎
فاصله‌‏‎ با‏‎ نيمه‌دوم‌‏‎ در‏‎ اخطاره‌اش‌‏‎ دو‏‎ سه‌بازيكن‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ اول‌‏‎ ازوقت‌‏‎ كم‌زهرتر‏‎ اول‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ توان‌دوندگي‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎
را‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ (-‎‎‏‏1‏‎)‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏36‏‎) با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ حس‌‏‎ خود‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ امتياز‏‎(‎‎‏‏38‏‎)‎ با‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ سه‌امتياز‏‎ و‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
ديگر‏‎ دوبازي‌‏‎ داشتن‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ رفت‌و‏‎ جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ مكان‌‏‎
.است‌‏‎ بازيها‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ بهتري‌‏‎ كسبموقعيت‌‏‎ به‌‏‎ اميدوار‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎