پنجم‌ ، شماره‌ 1287‏‎ ژوئن‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 24‏‎ سه‌شنبه‌ 3‏‎


خراسان‌‏‎ شهد‏‎
غذايي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ كنستانتره‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

عالي‌‏‎ نشان‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ ويژه‌‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ اهدا‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎


ويژه‌اي‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ديشب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
تلاشهاي‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ وزرا‏‎ معاونين‌‏‎ و‏‎ وزيران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ خالصانه‌‏‎ و‏‎ مجدانه‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ عالي‌‏‎ نشان‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎ سال‌‏‎ هشت‌‏‎ طول‌‏‎ بويژه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
ارزشمند‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎كرد‏‎ اهدا‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎
مديريتي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ پيكره‌‏‎
ارج‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎
مجموعه‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ توانا‏‎ مدير‏‎ اين‌‏‎ خدمات‌‏‎ بر‏‎ نهادن‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ ارزشمندي‌‏‎ جاودان‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ منشاء‏‎ كشور‏‎
مقطعي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎بوده‌اند‏‎
امور‏‎ روند‏‎ هرچند‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ موثر‏‎ و‏‎ مفيد‏‎ و‏‎ افتخارآميز‏‎
و‏‎ اشكال‌‏‎ بدون‌‏‎ بسيار ، ‏‎ دشوارهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎
و‏‎ مي‌دانم‌‏‎ رضايتبخش‌‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ عملكرد‏‎ مجموعه‌‏‎ ولي‌‏‎ نبود‏‎ ضعف‌‏‎
تاييد‏‎ و‏‎ اثبات‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ توده‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ عمومي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ قطعا‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اخير‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌حضور‏‎.‎مي‌كند‏‎
سازندگي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ طي‌‏‎ راه‌‏‎ روند‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ رضايت‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎
اظهار‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎دانست‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ انبوه‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ عضو‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:داشتند‏‎
و‏‎ آگاهانه‌‏‎ و‏‎ مستمر‏‎ حضور‏‎ و‏‎ قايلم‌ ، ‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ كوچكي‌‏‎ نقش‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ سخت‌كوش‌‏‎ خدمتگزاران‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎
كشور‏‎ چشمگير‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ هدفها‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ عاملي‌‏‎
بخشهاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اساسي‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎مي‌دانم‌‏‎
و‏‎ مالي‌‏‎ توان‌‏‎ افزايش‌‏‎ خدماتي‌ ، ‏‎ بهداشتي‌ ، ‏‎ فني‌ ، ‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ زيربنايي‌‏‎
كشور‏‎ بخش‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ ارزبري‌‏‎ كاهش‌‏‎
و‏‎ سالجاري‌‏‎ خشكسالي‌‏‎ و‏‎ ويرانگر‏‎ زلزله‌‏‎ سه‌‏‎ وقوع‌‏‎ برغم‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ بحران‌‏‎
و‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ خسارت‌ها‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ دولت‌‏‎ كشور‏‎ بودجه‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.ببرد‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ منظم‌‏‎ بطور‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فهيم‌‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ هوشيار ، ‏‎ مردم‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎
معادلات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ انتخابات‌اخير‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌هاي‌مختلف‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ ميليوني‌‏‎ سي‌‏‎ وحضور‏‎ زد‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ دشمنان‌‏‎ كج‌انديشانه‌‏‎
نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ سرنوشت‌‏‎ مردم‌به‌‏‎ علاقمندي‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ راي‌‏‎ پاي‌صندوقهاي‌‏‎
محسوب‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ سياسي‌ ، اجتماعي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌است‌‏‎
جهانيان‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ اولين‌بار‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.ميشود‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مستقل‌‏‎ كاملا‏‎ بطور‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ شاهدند‏‎
و‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ساخته‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ فني‌ ، ‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎
حمايتهاي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎هستند‏‎ دلگرم‌‏‎ و‏‎ اميدوار‏‎ بسيار‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ آينده‌‏‎
اساسي‌‏‎ عامل‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ راهگشاي‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بي‌دريغ‌‏‎
صميمانه‌‏‎ همكاري‌‏‎:‎افزود‏‎ دانست‌و‏‎ نظام‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ موفقيت‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌‏‎ وجود‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎
با‏‎ مردم‌‏‎ صادقانه‌‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ ثبات‌‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ موفقيت‌‏‎ عوامل‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ نيز‏‎ مسئولان‌‏‎
دولت‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎:داشتند‏‎ اظهار‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
تا‏‎ باقيمانده‌‏‎ زمان‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ پشتكار‏‎ و‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎
عظمت‌‏‎ و‏‎ سرافرازي‌‏‎ و‏‎ سربلندي‌‏‎ و‏‎ هدفها‏‎ تحقق‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ جديد‏‎ دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎
به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎باشند‏‎ كوشا‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ آينده‌‏‎ سالهاي‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تنظيم‌‏‎
اعتلاي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ سعادت‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ سرافرازي‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ دولت‌‏‎:كرد‏‎
تجربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ دولت‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
آرماني‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ كنوني‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ ارزشمند‏‎
رهبر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎بردارد‏‎ بلندتري‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ گام‌هاي‌‏‎ نظام‌‏‎
آينده‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ كامل‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اشراف‌‏‎ امور‏‎ تمامي‌‏‎ بر‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎
به‌‏‎.‎جست‌‏‎ خواهد‏‎ بهره‌‏‎ معظم‌له‌‏‎ كارگشاي‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ و‏‎ رهنمودها‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎
معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎
جمع‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ مراتب‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ منظم‌‏‎ همكاري‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
تحليل‌هاي‌‏‎ و‏‎ مباحث‌‏‎ بر‏‎ هميشگي‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ و‏‎ فراوان‌‏‎ تاكيدهاي‌‏‎
توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ در‏‎ نقش‌بسزايي‌‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ كارشناسانه‌‏‎
معاون‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎ كشور‏‎ دستگاه‌اجرايي‌‏‎ پيكره‌‏‎ استحكام‌‏‎ و‏‎ وسازندگي‌‏‎
بدون‌بخشي‌نگري‌‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎
هدف‌هاي‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ محوله‌‏‎ امور‏‎ كامل‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ همه‌‏‎
بستري‌‏‎ و‏‎ آماده‌‏‎ وزمينه‌اي‌‏‎ رسانند‏‎ به‌انجام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ كلان‌‏‎
جديد‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ پيشبرد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مساعد‏‎
.كنند‏‎ فراهم‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎