پنجم‌ ، شماره‌ 1289‏‎ ژوئن‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 28‏‎ شنبه‌ 7‏‎


مرتب‏‎ توليدي‌‏‎ صنعتي‌‏‎ شركت‌‏‎
(عام‌‏‎ سهامي‌‏‎)‎
درآسيا‏‎ لندرور‏‎ توليدكننده‌‏‎ اولين‌‏‎

ملوانها‏‎ نبرد‏‎ آخرين‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
درجام‌‏‎ بقا‏‎ براي‌‏‎


خود‏‎ آخرين‌نفس‌هاي‌‏‎ سال‌ 75‏‎ ليگ‌‏‎ كه‌‏‎ درروزهايي‌‏‎ ملوان‌‏‎ - پيروزي‌‏‎ ديدار‏‎
تنها‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎.است‌‏‎ خوردار‏‎ بر‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ مي‌كشد‏‎ را‏‎
دو‏‎ با‏‎ حداقل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ بقاء‏‎ براي‌‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهد‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ گل‌‏‎
و‏‎ پخته‌‏‎ كاملا‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎
به‌‏‎ ملوانها‏‎ خطدفاع‌‏‎ براي‌‏‎ تهديد‏‎ بزرگترين‌‏‎ مصمم‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آبديده‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ شمار‏‎

دو‏‎ تنها‏‎ (‎‎‏‏7675‏‎) فصل‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
ديگر‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ تنها‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ فاصله‌‏‎ خود‏‎ پاياني‌‏‎ نقطه‌‏‎ با‏‎ هفته‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ شوق‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎.دارد‏‎ حيات‌‏‎
فوتبال‌‏‎ دوستداران‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ عجيبي‌‏‎ طراوت‌‏‎ و‏‎ شادي‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎
و‏‎ است‌‏‎ راتفته‌‏‎ ورزشگاهها‏‎ سيماني‌‏‎ سوزان‌ ، سكوهاي‌‏‎ آفتاب‏‎ كه‌‏‎ فصلي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ دهها‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ تابستان‌‏‎ گرماي‌‏‎
تا‏‎ مي‌آيند‏‎ ورزشگاه‌‏‎ به‌‏‎ محبوبشان‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ تماشاي‌‏‎ براي‌‏‎ هفته‌‏‎ ميان‌‏‎
.دهند‏‎ انتقال‌‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ داخل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سيماني‌‏‎ سكوهاي‌‏‎ گرماي‌‏‎
وضعيت‌‏‎ از‏‎ تماشاگران‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ ودرك‌‏‎ علاقه‌‏‎ نشانه‌‏‎ شوروشوق‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موجود‏‎
همسطح‌و‏‎ بازيكن‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ ازانقلاب‏‎ پس‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
به‌تنهايي‌‏‎ تا‏‎ هستند‏‎ قادر‏‎ اين‌بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ تكنيكي‌‏‎
همين‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎.‎تغييردهند‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎
تمام‌‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ بيرون‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
.نمود‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ منظم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ متمركز‏‎ را‏‎ تلاش‌ها‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎
تهران‌ميزبان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ درساعت‌ 18 ، ‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎
و‏‎ دارد‏‎ فاصله‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ قهرماني‌‏‎ تا‏‎ پيروزي‌‏‎.‎است‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎
به‌‏‎ سرخ‌پوشان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زودرس‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ملوان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
پيروزي‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ فصل‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كرووات‌‏‎ پيرمرد‏‎ يك‌‏‎.‎آورد‏‎ خواهد‏‎ ارمغان‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ تيمي‌‏‎ گمنام‌‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ ميدان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سنت‌شكني‌‏‎
ميدان‌‏‎ جرات‌‏‎ هرگز‏‎ مربي‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ شد‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ متوالي‌‏‎ فصل‌‏‎
بزيك‌ ، ‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ ميناوند ، ‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ چون‌‏‎ جواناني‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎
تمام‌‏‎ استانكو‏‎ اما‏‎ نداشت‌‏‎ را‏‎ همزمان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فرد‏‎ رهبري‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎
مربي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ يكدست‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ خريد‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتقادها‏‎
سنت‌‏‎ يك‌‏‎ پايه‌گذار‏‎ كرووات‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎.‎دهد‏‎ تحويل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ آتي‌‏‎
حفظ‏‎ را‏‎ سنت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ مربي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ پسنديده‌‏‎
.باشد‏‎ سياستهاي‌پوكله‌پوويچ‌‏‎ تداوم‌بخش‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
اين‌‏‎ سرپرست‌سابق‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎.‎قراردارد‏‎ تحول‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
مربي‌‏‎ يك‌‏‎ كنار‏‎ آينده‌در‏‎ فصل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎ اين‌باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎ گرفت‌‏‎ عهده‌خواهد‏‎ بر‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ جديدسكان‌‏‎ خارجي‌‏‎
.كند‏‎ وارد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مطلوب‏‎ آهنگ‌‏‎ به‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ نبايد‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎
درصورت‌‏‎ مي‌كند‏‎ حس‌‏‎ خود‏‎ قدمي‌‏‎ يك‌‏‎ رادر‏‎ سقوط‏‎ كه‌‏‎ ملوان‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
آخر‏‎ بازي‌‏‎ تراكتورسازي‌در‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ اين‌بازي‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ جدا‏‎ جدول‌‏‎ خطر‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ برابرپيروزي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
تيم‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ حقيقت‌ ، ‏‎ در‏‎.‎پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
.مي‌زند‏‎ رقم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎

گرفت‌‏‎ پيام‌‏‎ امتيازاز‏‎ سه‌‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎ در 17‏‎ استقلال‌‏‎
خراسان‌ 2‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ - تهران‌ 4‏‎ استقلال‌‏‎
‎‏‏، ادموند‏‎(‎پنالتي‌‏‎ -‎‏‏58‏‎)‎ حجازي‌‏‎ ‎‏‏، آتيلا‏‎(‎‏‏49/55‏‎) مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎:گلها‏‎.‎
براي‌پيام‌‏‎ (‎و 83‏‎ ‎‏‏41‏‎) صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏66‏‎) اختر‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ بر 2تيم‌‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎
.داد‏‎ راشكست‌‏‎ خراسان‌‏‎
و‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ برتري‌‏‎ بازي‌‏‎ پيام‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ دقيقه‌ 42‏‎ در‏‎.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ زيبا‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ صاحبي‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌ 41‏‎ در‏‎
شدتا‏‎ اخراج‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ زرد‏‎ دريافت‌كارت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كرمي‌‏‎ نيمه‌سهيل‌‏‎
.اختلال‌شود‏‎ دچار‏‎ پيام‌‏‎ تيمي‌‏‎ نظم‌‏‎
پيام‌‏‎ مدافعان‌‏‎ غفلت‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ دو‏‎ صمدمرفاوي‌‏‎ (و 55‏‎ ‎‏‏49‏‎)‎ دقايق‌‏‎ در‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌ء‏‎ و‏‎ كرد‏‎ استفاده‌‏‎
كه‌‏‎ پنالتي‌شد‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ استقلال‌‏‎ مرفاوي‌ ، ‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دقيقه‌‏‎ سه‌‏‎
.كرد‏‎ تبديل‌‏‎ گل‌‏‎ حجازي‌به‌‏‎ آتيلا‏‎ را‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎
او‏‎ وسانتر‏‎ پيام‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ چپ‌‏‎ ازجناح‌‏‎ تقوي‌‏‎ نفوذ‏‎ هم‌‏‎ (‎‎‏‏66‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎
را‏‎ پيام‌‏‎ باردروازه‌‏‎ چهارمين‌‏‎ براي‌‏‎ دقيق‌‏‎ باضربه‌اي‌‏‎ اختر‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ فروكش‌‏‎ زدن‌‏‎ گل‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ شتاب‏‎ گل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پس‌از‏‎.‎كند‏‎ باز‏‎
را‏‎ غلامپور‏‎ دروازه‌‏‎ انفرادي‌‏‎ حركتي‌‏‎ در‏‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ (‎‏‏83‏‎)‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎
.كرد‏‎ باز‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎