پنجم‌ ، شماره‌ 1300‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 10‏‎ پنجشنبه‌ 19‏‎


كار‏‎ قوام‌‏‎ شيميايي‌‏‎

مهرباني‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ ميدان‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
است‌‏‎


پيروزي‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ درورزشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ روزهاي‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ روز‏‎
.بيفتد‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تقسيم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مقامي‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎ زد‏‎ خواهد‏‎ قهرماني‌‏‎ دور‏‎ صورت‌‏‎ هردو‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
و‏‎ مربيان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ گذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ دوره‌‏‎
هنوز‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎.مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ اعتباري‌‏‎ نبردي‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ فوتبال‌‏‎ دانش‌‏‎ تمامي‌‏‎ تا‏‎ نيافته‌‏‎ فرصت‌‏‎
مهدي‌‏‎ چون‌‏‎ پرطراوت‌‏‎ جواناني‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ بهترين‌‏‎
و‏‎ آماده‌‏‎ نوري‌‏‎ محمد‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ مي‌زند ، ‏‎ استقلال‌‏‎ پرتجربه‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎
.است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ پرتعصب‏‎

ليگ‌ 75‏‎ آخر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ ديدار‏‎
بازي‌ 240‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
جوانان‌ ، ‏‎ حضور‏‎ با‏‎ رسمي‌‏‎خوشايند‏‎ شده‌‏‎ رسمي‌‏‎ هم‌‏‎ فوتبال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
شور‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ يك‌انديشه‌ ، ‏‎ با‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ وتقابلي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ دوستداران‌ ، ‏‎
فرودپيدا‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎ لذتبخش‌‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ اضطراب‏‎ دقيقه‌‏‎ نود‏‎ و‏‎.‎مي‌كشد‏‎ پر‏‎ خروش‌‏‎ و‏‎
ما‏‎ فوتبال‌‏‎ بر‏‎ لباس‌‏‎ رنگ‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ كه‌دو‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎.مي‌كند‏‎
پيش‌‏‎ عشق‌‏‎ مرز‏‎ تا‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ ورزشي‌‏‎ پاك‌‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ سنگيني‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ گفت‌ ، ‏‎ و‏‎ نوشت‌‏‎ صفحه‌‏‎ صدها‏‎ مي‌توان‌‏‎ رقابت‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.مي‌برند‏‎
راحت‌‏‎ و‏‎ كه‌صاف‌‏‎ را‏‎ عظيمي‌‏‎ خيل‌‏‎ و‏‎ ندهد‏‎ فريب‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎ صحيح‌‏‎ مشي‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎
.نكشاند‏‎ بيراهه‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌مي‌سپرند ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
تازه‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ فضا‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ تكراري‌‏‎ روزهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فردا‏‎
از‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ سقوط‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ مسئله‌‏‎
اين‌‏‎ حساسيت‌‏‎.‎باشد‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تماشاگران‌‏‎ ارضاي‌‏‎ و‏‎ اعتباري‌‏‎ بعد‏‎
فصل‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ تحريك‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ پرشور‏‎ احساسات‌‏‎ نبايد‏‎ بازي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎سازد‏‎ دور‏‎ اخلاقي‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ فوتبال‌‏‎ تازه‌‏‎
جريان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ميدان‌‏‎ وسط‏‎ در‏‎ آنها‏‎ حركت‌‏‎ هر‏‎.دارند‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ نقش‌‏‎
نام‌هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎.‎كند‏‎ تبديل‌‏‎ ناخوشايندي‌‏‎ موج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ساده‌اي‌‏‎
دوران‌‏‎ از‏‎ ودوستي‌‏‎ مي‌دهند‏‎ دوستي‌‏‎ درس‌‏‎ فردا‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ سال‌هاي‌‏‎ آشناي‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فردا‏‎.كند‏‎ وداع‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌گيرند‏‎ دوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
استقلال‌‏‎.‎داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ تو‏‎ و‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ جايي‌‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ مهرباني‌‏‎ آزادي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ خود‏‎ پرسابقه‌‏‎ اعتبار‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎
تازه‌‏‎ ابتكارات‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ كند ، ‏‎ لوث‌‏‎ را‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ استقلال‌‏‎ جوان‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ مقبول‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ سعي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

غلامپور‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ثابت‌‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ مي‌رساند‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورمزيار‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ طولي‌‏‎ شعاع‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎
.كند‏‎ كم‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ زهر‏‎ ميناوند‏‎ و‏‎ شاهرودي‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ حركات‌‏‎ كنترل‌‏‎
.است‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ مجيدي‌آزادترين‌‏‎ فرهاد‏‎ نيز‏‎ تهاجمي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ حمله‌استقلال‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ پل‌ارتباطي‌‏‎ فردي‌اش‌‏‎ غناي‌‏‎ با‏‎ مجيدي‌‏‎

اين‌ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ نظر‏‎ مد‏‎ وگروسي‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ اختر ، ‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
پيروزي‌‏‎ بيشتري‌داشتند‏‎ بازده‌‏‎ استقلال‌‏‎ درتمرينات‌‏‎ اختر‏‎ و‏‎ گروسي‌‏‎ زوج‌‏‎
قهرماني‌‏‎ شايد‏‎ بازي‌‏‎ دراين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قوي‌تر‏‎ مزداراده‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ قوي‌‏‎ اراده‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ منفي‌‏‎ زودهنگام‌تاثير‏‎
هميشه‌‏‎ عبدي‌مثل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ حركت‌هاي‌مداوم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بازي‌‏‎ اساس‌‏‎
.كند‏‎ مختل‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ نظم‌خط‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ وظيفه‌‏‎

فردا‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ تركيب‏‎

مهرداد‏‎ حلالي‌‏‎ بزيك‌اسماعيل‌‏‎ ادموند‏‎ (‎كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎)‎پيوس‌‏‎ فرشاد‏‎
رضا‏‎ رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ گل‌محمدي‌‏‎ يحيي‌‏‎ رنجبران‌‏‎ عبدي‌محسن‌‏‎ حسين‌‏‎ ميناوند‏‎
. عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎ پيرواني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎(ترابيان‌‏‎ رضا‏‎)شاهرودي‌‏‎

فردا‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ تركيب‏‎

راستي‌‏‎ امين‌‏‎ مجيدي‌‏‎ اخترفرهاد‏‎ ادموند‏‎ (‎مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎)‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎
محمد‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ تقوي‌رضا‏‎ محمد‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎(‎مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎)
. غلامپور‏‎ بهزاد‏‎ خرمگاه‌‏‎ محمد‏‎ ورمزيار‏‎ صادق‌‏‎ نوري‌‏‎

.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎